Investor relations

Här hittar du finansiell information som är kopplad till Scout Gamings aktie och företagets ekonomiska utveckling. Till exempel kan du hitta finansiella rapporter och regulatoriska pressmeddelanden nedan.

Power of Attorney

22. April 2020

Fullmaktsformular

23. April 2019

Beslutsbilaga

1. November 2018

Underbilaga C

1. November 2018

Revisorns yttrande

1. November 2018

Fullmaktsformulär

1. November 2018

Bolagsstämma

I enlighet med aktiebolagslagen är bolagsstämman Bolagets högstabeslutsfattande organ och på bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt i för stämman underställda frågor, till exempel fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av Bolagets vinst, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna.

Utöver årsstämman kan extra bolagsstämma sammankallas. I enlighetmed Scout Gamings bolagsordning sker kallelse till årsstämma respektive extra bolagsstämma genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på Scout Gamings webbplats. Att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

Rätt att närvara vid bolagsstämma

Alla aktieägare som är direktregistrerade i den av EuroclearSweden AB förda aktieboken fem vardagar före bolagsstämman och som har meddelat Bolaget sin avsikt att delta (med eventuella biträden) i bolagsstämman senast det datum som anges i kallelsen till bolagsstämman har rätt att närvara vid bolagsstämman och rösta för det antal aktier de innehar.

Aktieägare kan delta i bolagsstämman personligen eller genomombud och kan även biträdas av högst två personer.

Normalt brukar aktieägare kunna registrera sig till bolagsstämmanpå flera olika sätt, vilka anges i kallelsen till stämman.

Initiativ från aktieägare

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på bolagsstämmanmåste skicka in en skriftlig begäran till styrelsen.

Begäran ska normalt ha tagits emot av styrelsen senast sju veckorföre bolagsstämman.

Handlingar tillgängliga för bolagsstämman