Investor relations

Här hittar du finansiell information som är kopplad till Scout Gamings aktie och företagets ekonomiska utveckling. Till exempel kan du hitta finansiella rapporter och regulatoriska pressmeddelanden nedan.

Bolagsordning för Scout Gaming Group AB

Org. nr 559119-1316

Antagen på bolagsstämma den 25 maj 2020

§ 1 Bolagets firma är Scout Gaming Group AB (publ).

§ 2 Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

§ 3 TBolaget skall äga, bedriva och utveckla tjänster för online-spel, äga och förvalta aktier samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier skall vara lägst 9 000 000 stycken och högst 36 000 000 stycken.

§ 6 Styrelsen skall bestå av minst tre och högst åtta ledamöter.

§ 7 Bolaget skall ha 1–2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant skall utses auktoriserad revisor eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8 Kallelse ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. .


Rätt att delta i bolagsstämman tillkommer den aktieägare som anmäler sitt deltagande till bolaget för sig och högst två biträden senast den tidpunkt som anges i kallelsen till stämman.
Denna dag får inte vara lördag, söndag, annan allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

§ 9 Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 10 Årsstämman skall hållas en gång om året senast under juni månad. Därvid skall följande ärende förekomma till behandling:

 1. Val av ordförande vid stämman,
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
 3. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning,
 4. Val av en eller två justeringsmän,
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
 6. Framläggning av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen,
 7. Beslut om
 8. a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  b) dispositionen beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
 9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter
 10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden,
 11. Val av styrelse, styrelsens ordförande samt revisorer och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag.
 12. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11 Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.