Back to press releases

Offentliggör EU-tillväxtprospekt med anledning av förestående företrädesemission

Offentliggör EU-tillväxtprospekt med anledning av förestående företrädesemission
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Scout Gaming Group AB (publ) (“Bolaget” eller ”SGG”) har upprättat ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av Bolagets förestående, fullt garanterade, nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare som offentliggjordes genom pressmeddelande den 30 juni 2022 och beslutades av extra bolagsstämman den 1 september 2022 (”Företrädesemissionen”). Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finns nu tillgängligt på Bolagets hemsida, www.scoutgaminggroup.com.

Prospektet har upprättats med anledning av den förestående Företrädesemissionen och har idag, den 6 september 2022, godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar samt övrig information om Företrädemissionen, finns tillgängligt på Bolagets och Aqurat Fondkommission AB:s respektive hemsidor (www.scoutgaminggroup.com, www.aqurat.se). Prospektet kommer även finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se). Anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på Bolagets samt Aqurat Fondkommission AB:s respektive hemsidor. Vidare kommer anmälningssedlar att kunna erhållas genom att kontakta emissionsinstitutet på telefonnummer 08-684 058 00.

Företrädesemissionen i sammandrag

  • Företrädesemissionen omfattar högst 202 680 423 aktier innebärande en ökning av aktiekapitalet om högst 10 667 390,97 SEK och motsvarar, vid full teckning, en total emissionslikvid om cirka 101 MSEK före emissionskostnader.
  • Aktieägare som på avstämningsdagen den 6 september 2022 är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av nio (9) nya aktier i Bolaget.
  • Teckningskursen uppgår till 0,50 SEK per aktie.
  • Företrädesemissionen är garanterad till 100 procent, varav cirka 46 MSEK genom teckningsförbindelser och cirka 55 MSEK genom garantiåtaganden, vilka har ingåtts av de befintliga aktieägarna Topline Capital Partners LP, Scobie Ward, Novobis AB, Knutsson Holdings AB och Erlinghundra AB. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser och garantiåtaganden.
  • Aktier som tecknas med stöd av teckningsförbindelser och garantiåtaganden får inte utan Bolagets föregående samtycke avyttras under en period om nio (9) månader efter datumet för tilldelning av aktier i Företrädesemissionen (s.k. lock-up åtagande).
  • För det fall Topline Capital Partners LPs garantiåtagande nyttjas fullt ut kommer Topline Capital Partners LPs innehav i Bolaget uppgå till ca 30,3 procent efter tilldelning av aktier i Företrädesemissionen, vilket utlöser s.k. budplikt. För att undvika en potentiell budpliktssituation har Topline Capital Partners LP åtagit att inom fyra (4) veckor, från det att budplikt uppkommit, avyttra aktier i den utsträckning som krävs för att budplikten ska upphöra.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

8-22 september 2022 Teckningsperiod för Företrädesemissionen
8 september 2022 Första dag för handel i teckningsrätter och BTA
19 september 2022 Sista dag för handel i teckningsrätter
26 september 2022 Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Rådgivare

Corpura Fondkommission AB, www.corpura.se, är finansiell rådgivare, Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare och Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Jönsson, Finanschef och tf Verkställande Direktör

Tel: +46 725 49 41 73

E-mail: [email protected]

Om Scout Gaming Group

Scout Gaming Group AB (publ) är en licensierad och reglerad leverantör av B2B Daily Fantasy Sports och Sportsbetting. Företaget erbjuder en flexibel och anpassningsbar nätverksbaserad Fantasy Sports-lösning med stöd för de flesta sporter och ligor. Koncernen har säte i Stockholm, Sverige med utveckling och verksamhet i Bergen, Norge och Lviv, Ukraina. Försäljning, support och produktutveckling hanteras från kontoret på Malta. För mer information om bolaget, vänligen besök: www.scoutgaminggroup.com. Scout Gaming Group AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är Redeye AB.

VIKTIG INFORMATION

Offentliggörandet, annonseringen eller distribueringen av detta pressmeddelande kan vara föremål för restriktioner i vissa jurisdiktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts, annonserats eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande är ansvarig för att använda detta pressmeddelande, och informationen som här omnämns, i enlighet med tillämpliga regler i varje jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, eller en begäran om ett erbjudande, att köpa eller teckna några värdepapper i SGG i någon jurisdiktion, varken från SGG eller från någon annan. Detta pressmeddelande är inte heller ett prospekt enligt Förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation rörande någon investerares uppfattning avseende Företrädesemissionen. Varje investerare eller framtida investerare bör genomföra sin egen undersökning, analys och bedömning av verksamheten samt data som beskrivs i detta pressmeddelande och offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapper kan såväl minska som öka. Historiska resultat är inte en indikator på framtida resultat.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller en begäran om att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande får inte säljas i USA utan registrering eller utan att det omfattas av ett undantag från registrering i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas eller säljas inom USA utan registrering, eller tillämpligt undantag från registrering, eller i en transaktion som inte är föremål för, registreringskrav enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera värdepapper som omnämns här i USA eller att genomföra ett offentligt erbjudande av värdepappren i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, i sin helhet eller i delar, i eller till Australien, Kanada, Japan, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller i någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribuering av informationen inte skulle uppfylla tillämpliga lagar och regler eller där sådana åtgärder är föremål för juridiska restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk lag. Åtgärder som vidas i strid med denna instruktion kan utgöra ett brott mot tillämpliga värdepapperslagar och regler.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende värdepappren som här omnämns, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" enligt definitionen i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Föreskriften") eller (ii) enheter med hög nettoförmögenhet som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). Investeringar eller investeringsaktivitet som är hänförlig till denna kommunikation är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av relevanta personer i Storbritannien. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta någon åtgärd baserat på detta pressmeddelande och ska inte agera eller förlita sig på den.