Back to press releases

Kallelse till Årsstämma i Scout Gaming Group AB

Kallelse till Årsstämma i Scout Gaming Group AB

Aktieägarna i Scout Gaming Group AB (publ), org.nr 559119–1316 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 maj 2023 klockan 10:00 i på Stora Gatan 46, Sigtuna. Registrering och inpassering till stämman påbörjas klockan 09:45.

 

Anmälan

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt vid stämman ska:

 

          dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena måndagen den 22 maj 2023, samt

          dels ha anmält sin avsikt att delta till Bolaget senast onsdagen den 24 maj 2023.

 

Anmälan om deltagande ska ske skriftligen till Scout Gaming Group AB (publ), c/o Ace of Spades Finance AB, Att: Årsstämma, Box 3696, 103 59 Stockholm eller via e-post till [email protected]. Vid anmälan vänligen uppge fullständigt namn alt. firma, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträden (högst två).

 

Personuppgifter avseende aktieägare som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid årsstämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679). För fullständig information om hur personuppgifterna hanteras, se Bolagets integritetspolicy: https://www.scoutgaminggroup.com/privacy-policy.

 

Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen måndagen den 22 maj 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast onsdagen den 24 maj 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

 

Ombud och fullmaktformulär

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns på Bolagets webbplats, www.scoutgaminggroup.com. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos Bolaget eller beställas via e-post enligt ovan. Om fullmakten utfärdats av juridisk person bör kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda på ovanstående adress i god tid före stämman. Notera att möjligheten att låta ett ombud utöva aktieägares rösträtt på stämman förutsätter att aktieägaren gjort anmälan samt finns upptagen i aktieboken i enlighet med vad som anges ovan.

 

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av förslag till dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut angående:

a)    fastställelse av resultaträkning och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

b)   dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

c)    ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

 1. Bestämmande av antalet styrelseledamöter
 2. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode
 3. Val av styrelse, styrelsens ordförande samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag
 4. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier
 5. Stämmans avslutande

 

Större aktieägares förslag till beslut

Större aktieägare har informerat om att de avser att på årsstämman framlägga de förslag som följer enligt nedan såvitt avser punkterna 2, 9 – 11 enligt ovanstående förslag till dagordning.

 

Punkt 2. Val av ordförande vid stämman

Att Michael Niklasson väljs till ordförande vid årsstämman eller, vid förhinder för honom, den som han anvisar, väljs till ordförande vid årsstämman.

 

Punkt 9. Fastställelse av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter alternativt registrerat revisionsbolag

Styrelsen består för närvarande av fyra (4) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Större aktieägare föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fyra (4) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

 

Vidare föreslås att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleanter.

 

Punkt 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Arvode till styrelsen för kommande mandatperiod föreslås utgå till var och en av de styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget med 150 000 kronor, därtill ska arvode till styrelsens ordförande utgå med 300 000 kronor, vilket motsvarar en total ersättning om 750 000 kronor. Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning. Förslaget innebär oförändrade arvoden för styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter.

 

Vidare föreslås att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

 

Punkt 11. Val av styrelse samt revisor

Större Aktieägare föreslår att årsstämman, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska omvälja styrelseledamöterna, Fredrik Rüden, Hans Isoz, Jonathan Pettemerides samt Niklas Braathen.

 

Till styrelsens ordförande föreslås omval av Niklas Braathen.

 

Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på Bolagets hemsida.

 

Information kring val av revisor eller revisionsbolag kommer finnas tillgängligt på bolagets hemsida för årsstämman.

 

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 8 b). Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022 och att till förfogande stående medel balanseras och överförs i ny räkning.

 

Punkt 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier motsvarande högst 40 procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman, innebärande en total utspädning för befintliga aktieägare om högst 28,57 procent vid fullt utnyttjande av bemyndigandet. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske för att vid behov stärka Bolagets finansiella ställning, genomföra företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar, för Bolagets rörelse samt för anpassning av Bolagets kapital- och/eller ägarstruktur. Nyemission ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

 

Årsstämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket.

 

För beslut av årsstämman i enlighet med större aktieägares erfordras att årsstämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

 

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedöm­ningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även Bolagets förhåll­ande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotter­företag som avses i föregående mening.

 

Övrigt

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga senast tre veckor före årsstämman och styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga senast två veckor före stämman. Handlingarna kommer att hållas tillgängliga på Bolagets webbplats www.scoutgaminggroup.com och på Bolagets kontor. Handlingarna kommer också att sändas utan kostnad till den aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

______________________________

Stockholm i april 2023

Scout Gaming Group AB (publ)

Styrelsen