Back to press releases

Offentliggörande av utfall i övertecknad företrädesemission

Offentliggörande av utfall i övertecknad företrädesemission
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Scout Gaming Group AB (publ) ("Bolaget" eller "SGG") offentliggör idag utfallet i Bolagets företrädesemission av aktier om cirka 101 MSEK som avslutades den 22 september 2022 (”Företrädesemissionen”).  245 094 911 aktier tecknades med och utan stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar cirka 120,9 procent av Företrädesemissionen som därmed blev övertecknad. Emissionsgarantierna behövde således ej tas i anspråk. Företrädesemissionen tecknades därmed till 100 procent och SGG tillförs därigenom cirka 101 MSEK före emissionskostnader.

Utfallet i Företrädesemissionen

192 985 659 aktier tecknades med stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar cirka 95,2 procent av Företrädesemissionen medan 52 109 252 aktier tecknades utan stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar cirka 25,7 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är därmed övertecknad till totalt 120,9 procent och emissionsgarantierna behövde således ej tas i anspråk. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 101 MSEK före emissionskostnader om cirka 2,5 MSEK. Cirka 40 procent av emissionslikviden används till kvittning eller återbetalning av bryggfinansiering, medan återstående cirka 60 procent tillförs Bolagets kassa. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelser eller garantiåtaganden.

Teckning och tilldelning

Tilldelning av aktier har skett i enlighet med de principer som anges i det EU-tillväxtprospekt som Bolaget offentliggjorde den 6 september 2022 (”Prospektet”). Besked om tilldelning till de personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter sker genom meddelande på separat utskickad avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Lock-up

Samtliga aktier som tecknas med stöd av teckningsförbindelser är föremål för s.k. lock-up, innebärande att aktierna som tilldelas med anledning av åtagandena inte får avyttras utan Bolagets föregående samtycke. Lock-up åtagandet gäller för en period om nio (9) månader efter tilldelning av aktier i Företrädesemissionen och är föremål för sedvanliga undantag.

Aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen ökar SGG:s aktiekapital med cirka 10 667 390,97 SEK genom utgivande av 202 680 423 aktier. Efter registrering av Företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet i Bolaget således till cirka 11 852 656,63 SEK, och antalet aktier uppgår till 225 200 470 aktier.

Betalda tecknade aktier (”BTA”)

Handel med BTA sker på Nasdaq First North Growth Market fram till omvandling av BTA till aktier genomförs. Omvandling sker efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske vecka 40, 2022.

Rådgivare
Corpura Fondkommission AB (www.corpura.se) agerar finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Braathen, Styrelseordförande
Tel: +46 705 25 27 77
E-mail:
[email protected]

Niklas Jönsson, Finanschef och tf VD
Tel: +46 725 49 41 73
E-mail:
[email protected]

Denna information är sådan som Scout Gaming Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 26 september 2022, klockan 15.50 CET.

Om Scout Gaming Group

Scout Gaming Group AB är en licensierad och reglerad fullsortiments leverantör inom Fantasy Sports. Företaget erbjuder en flexibel och anpassningsbar nätverksbaserad tjänst med stöd för de flesta sporter och ligor. Koncernen har säte i Stockholm, Sverige med utveckling och verksamhet i Bergen, Norge och Lviv, Ukraina. Försäljning, support och produktutveckling hanteras från kontoret på Malta. För mer information om bolaget, vänligen besök: scoutgaminggroup.com. Scout Gaming Group AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är Redeye AB.

Viktig information

Offentliggörandet, annonseringen eller distribueringen av detta pressmeddelande kan vara föremål för restriktioner i vissa jurisdiktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts, annonserats eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande är ansvarig för att använda detta pressmeddelande, och informationen som här omnämns, i enlighet med tillämpliga regler i varje jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, eller en begäran om ett erbjudande, att köpa eller teckna några värdepapper i SGG i någon jurisdiktion, varken från SGG eller från någon annan. Detta pressmeddelande är inte heller ett prospekt enligt Förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation rörande någon investerares uppfattning avseende Företrädesemissionen. Varje investerare eller framtida investerare bör genomföra sin egen undersökning, analys och bedömning av verksamheten samt data som beskrivs i detta pressmeddelande och offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapper kan såväl minska som öka. Historiska resultat är inte en indikator på framtida resultat.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller en begäran om att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande får inte säljas i USA utan registrering eller utan att det omfattas av ett undantag från registrering i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas eller säljas inom USA utan registrering, eller tillämpligt undantag från registrering, eller i en transaktion som inte är föremål för, registreringskrav enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera värdepapper som omnämns här i USA eller att genomföra ett offentligt erbjudande av värdepappren i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, i sin helhet eller i delar, i eller till Australien, Kanada, Japan, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller i någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribuering av informationen inte skulle uppfylla tillämpliga lagar och regler eller där sådana åtgärder är föremål för juridiska restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk lag. Åtgärder som vidas i strid med denna instruktion kan utgöra ett brott mot tillämpliga värdepapperslagar och regler.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende värdepappren som här omnämns, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" enligt definitionen i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Föreskriften") eller (ii) enheter med hög nettoförmögenhet som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). Investeringar eller investeringsaktivitet som är hänförlig till denna kommunikation är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av relevanta personer i Storbritannien. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta någon åtgärd baserat på detta pressmeddelande och ska inte agera eller förlita sig på den.