Back to press releases

Kommuniké från extra bolagsstämma i Scout Gaming Group

Kommuniké från extra bolagsstämma i Scout Gaming Group
Extra bolagsstämma i Scout Gaming Group AB (publ), org.nr 559119-1316, ("Bolaget") ägde rum den 1 september 2022 i Eversheds Sutherlands lokaler i Stockholm. På stämman fattades följande huvudsakliga beslut:

Företrädesemission

Stämman beslutade in enlighet med styrelsens förslag om en fullt garanterad nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Nyemissionen omfattar högst 202 680 423 aktier, innebärande en ökning av Bolagets aktiekapital med högst cirka 10 667 390,97 kronor.

Aktieägare som på avstämningsdagen den 6 september 2022 är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av nio (9) nya aktier i Bolaget. Teckningskursen är 0,50 kronor per aktie. Teckningsperioden löper under perioden från och med den 8 september 2022 till och med den 22 september 2022.

Bolagsordningsändring

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra styrelsens säte, bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier i Bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Jönsson, Finanschef och tf Verkställande Direktör
Tel: +46 725 49 41 73
E-mail:
[email protected]

Om Scout Gaming Group

Scout Gaming Group AB (publ) är en licensierad och reglerad leverantör av B2B Daily Fantasy Sports och Sportsbetting. Företaget erbjuder en flexibel och anpassningsbar nätverksbaserad Fantasy Sports-lösning med stöd för de flesta sporter och ligor. Koncernen har säte i Stockholm, Sverige med utveckling och verksamhet i Bergen, Norge och Lviv, Ukraina. Försäljning, support och produktutveckling hanteras från kontoret på Malta. För mer information om bolaget, vänligen besök: www.scoutgaminggroup.com. Scout Gaming Group AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är Redeye AB.

Denna information är sådan information som Scout Gaming Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 september 2022, kl. 10.30 CEST.