Back to press releases

Scout Gaming Group AB: Bokslutskommuniké 2017

Delårsperioden oktober – december 2017

• Nettoomsättningen uppgick till 0,8 MSEK (1,1)

• EBITDA uppgick till -12,2 MSEK (-3,1)

• Periodens resultat uppgick till -11,4 MSEK (-8,5)

• Resultat per aktie uppgick till -1,18 kr (-1,94)

• Avtal om leverans av bolagets daily fantasy sports-plattform ingicks med Betsson och Nordic Leisure

• Scout Gaming genomförde en nyemission om 60 MSEK riktad till allmänheten och institutionella investerare samt noterade bolagets aktier på Nasdaq First North

Helåret januari – december 2017*

• Nettoomsättningen uppgick till 3,1 MSEK (1,7)

• EBITDA uppgick till -22,4 MSEK (-5,0)

• Periodens resultat uppgick till -23,2 MSEK (-11,2)

• Resultat per aktie uppgick till -3,24 kr (-2,96)

* Scout Gaming Group AB bildades den 12 juli 2017 och apporterade den 30 augusti 2017 in samtliga utestående aktier från Scout AS, i samband med apportemissionen genomfördes även en aktiesplit 19:1. Alla tidigare siffror innan dess att apportemissionen genomfördes avser Scout AS-koncernen. Scout AS-koncernen förvärvade den 3 november 2016 alla utestående aktier i Global IT Development, nuvarande Scout Gaming Tech, varför siffror avseende 2016 inte är fullt jämförbara med befintlig koncernstruktur.

”Siffrorna hittills är i linje med vad vi har räknat med. Kvaliteten på vår kundpipeline är något bättre än vad vi tidigare har kommunicerat.”

”Vi har under 2017 påbörjat försäljning mot den huvudsakliga målgruppen bestående av privata och statliga speloperatörer. Under 2017 tecknades avtal med bland annat Betsson, Nordic Leisure, PAF och Bethard samtidigt som vi också etablerade ett likviditetsnätverk som kommer bli en avgörande konkurrensfördel framöver.”

”2018 kommer för Scout Gaming primärt handla om att teckna nya avtal och driftsätta dessa. Vi har fått ett gott mottagande från marknaden i stort och befinner oss i ett flertal affärsdiskussioner som har nått olika långt. Pågående affärsdiskussioner avser både privata aktörer som på sina respektive marknader är ledande men även statliga aktörer. Bolaget gör bedömningen att det finns affärer mot prioriterade kundgrupper som är nära förestående.

Jag vill poängtera att vi kommer från låga nivåer och att vi internt har respekt för att en etablering av en ny spelvertikal i Europa tar tid.”

Utdrag ur vd Andreas Ternströms kommentar till bokslutskommunikén.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Ternström, vd
Tel: +46 706 770 660
E-mail: [email protected].

Billy Degerfeldt, finanschef & investor relations
Tel: +46 758 16 68
E-mail: [email protected].

Om Scout Gaming Group
Scout Gaming Group är en licensierad och reglerad leverantör av B2B Daily Fantasy Sports. Företaget erbjuder en flexibel och anpassningsbar nätverksbaserad Fantasy Sports-lösning med stöd för de flesta sporter och ligor. Koncernen har drygt 50 anställda och har huvudkontor i Stockholm, Sverige med utveckling och verksamhet i Bergen, Norge och Lviv, Ukraina. Försäljning, support och produktutveckling hanteras från kontoret på Malta. För mer information om bolaget, vänligen besök: www.scoutgaminggroup.com. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.

Denna information är sådan som Scout Gaming är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, den 28 februari 2018, klockan 08.00 CET.