Back to press releases

SCOUT GAMING GENOMFÖR TVÅ RIKTADE NYEMISSIONER AV AKTIER OCH TILLFÖRS CA 27 MILJONER KRONOR

Scout Gaming Group AB (publ) (”Scout” eller “Bolaget”) offentliggör idag att Bolaget framgångsrikt har genomfört två riktade nyemissioner om cirka 27 miljoner kronor motsvarande cirka 1,3 miljoner aktier i Bolaget.

Styrelsen i Scout har med stöd av det bemyndigande som erhölls på årsstämman den 23 maj 2019 beslutat om en riktad kontant nyemission om 818 871 aktier genom ett så kallat accelererat ”book building”-förfarande (”Nyemissionen”) samt därtill beslutat om en riktad kontant nyemission till Tekkorp Holding LCC, i egenskap av extern investerare, om 431 129 aktier (den ”Riktade Emissionen”). Nyemissionen tillför Bolaget cirka 17,6 miljoner kronor före emissionskostnader och den Riktade Emissionen tillför Bolaget cirka 9,3 miljoner kronor före emissionskostnader, vilket utgör ett totalt belopp om cirka 27 miljoner kronor. Teckningskursen i Nyemissionen har fastställts till 21,51 kronor per aktie genom det accelererade ”book building”-förfarandet, vilket motsvarar en rabatt om tio (10) procent jämfört med den senaste stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Stockholm. Teckningskursen i den Riktade Emissionen har fastställts till samma kurs som i Nyemissionen. Nyemissionen riktades till svenska och internationella institutionella investerare. För att underlätta Nyemissionens genomförande har de nya aktierna initialt tecknats av ABG Sundal Collier AB till ett belopp motsvarande aktiernas kvotvärde. Aktierna kommer därefter överlåtas till nya och nuvarande aktieägare i Bolaget i enlighet med avtal ingånget mellan ABG Sundal Collier AB och de faktiska investerarna. De nuvarande aktieägare som har valt att teckna sig i Nyemissionen är Swedbank Robur Fonder AB, Provobis Invest AB och Knutsson Holding AB och därtill har ett antal utländska och institutionella investerare tecknat sig i Nyemissionen. I samband med betalning från investerarna i Nyemissionen omkring den 4 juli 2019 kommer Bolaget att tillföras resterande belopp, dvs. skillnaden mellan kvotvärdet och priset i Nyemissionen. 

Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt i Nyemissionen och den Riktade Emissionen var att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt möjliggöra en kapitalanskaffning. Genom Nyemissionen och den Riktade Emissionen kan Scouts produkterbjudande ytterligare stärkas och den geografiska expansionen fortsätta.

Efter registrering av Nyemissionen och den Riktade Emissionen kommer det totala antalet aktier i Bolaget att uppgå till 14 533 455. Bolagets aktiekapital kommer att öka med cirka 65 789,47 till cirka 764 918,68. Nyemissionen och Riktade Emissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 8,6 procent baserat på det totala antalet aktier i Scout efter Nyemissionen och den Riktade Emissionen.

I samband med Nyemissionen och den Riktade Emissionen har Bolaget engagerat ABG Sundal Collier som Sole Lead Manager och Bookrunner och Advokatfirman Delphi som legal rådgivare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Ternström, VD, på telefon +46 706 770 660
Billy Degerfeldt, finanschef och investor relations, på telefon +46 707 581 668

Scout Gaming Group är noterat på Nasdaq First North. 
Bolagets Certified Adviser är Redeye AB, +46 8 545 013 49
 

Informationen är sådan som Scout skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 28 juni 2019 kl. 08.00.

Om Scout Gaming Group AB
Scout Gaming Group är en licensierad och reglerad leverantör av B2B Daily Fantasy Sports och poolspel. Bolaget erbjuder en flexibel och anpassningsbar nätverksbaserad spellösning med stöd för de flesta sporter och ligor. Bolaget har cirka 70 anställda och har huvudkontor i Stockholm, Sverige med utveckling och verksamhet i Bergen, Norge och Lviv, Ukraina. Försäljning, support och produktutveckling hanteras från kontoret på Malta. För mer information om Bolaget, vänligen besök: www.scoutgaminggroup.com.  

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i Scout Gaming Group AB (publ) i någon jurisdiktion, varken från Scout Gaming Group AB (publ), ABG Sundal Collier AB eller någon annan. Informationen i pressmeddelande kommer inte och får inte kopieras, publiceras eller distribueras i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som här omnämns har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med Securities Act. Det kommer inte att lämnas något erbjudande till allmänheten i USA att förvärva de värdepapper som omnämns här.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende nyemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. 

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inom obligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har Scout Gaming Groups aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”Målmarknadsbedömningen”). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Scout Gaming Groups aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Scout Gaming Groups aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Scout Gaming Groups aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av den riktade nyemissionen.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Scout Gaming Groups aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende Scout Gaming Groups aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.