Back to press releases

STYRELSEN I SCOUT GAMING GROUP HAR BESLUTAT ATT GENOMFÖRA EN RIKTAD NYEMISSION AV AKTIER

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydkorea Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner.   Styrelsen i Scout Gaming Group AB (publ) (”Scout” eller ”Bolaget”) har idag beslutat om att genomföra en riktad kontant nyemission om cirka 54 MSEK till ett antal svenska och internationella investerare (”Riktade Nyemissionen”). Teckningskursen i Nyemissionen uppgår till 27 SEK per aktie, vilket motsvarar stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market per idag.  

Den Riktade Nyemissionen har beslutats med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 21 maj 2021 och omfattar högst cirka 2 miljoner aktier till en teckningskurs om 27 SEK per aktie vilket ger en total emissionslikvid om cirka 54 MSEK före emissionskostnader. Antalet aktier i Bolaget kommer genom den Riktade Nyemissionen att öka från 20 536 654 aktier till 22 520 047 aktier, innebärande en utspädning om cirka 8,8 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Teckningsberättigade i den Riktade Nyemissionen är Ellerston Capital Limited, Topline Capital Partners LP, Lupus alpha Investment GmbH, SPSW Capital GmbH, Scobie Ward (SWIM Capital), Knutsson Holdings AB samt Provobis Holding AB. Bolaget har erhållit teckningsåtaganden från samtliga teckningsberättigade.

Skälet till genom att genomföra en riktad nyemission är att stärka Bolagets finansiella ställning, fortsätta utveckla produktutbudet samt utöka den geografiska expansionen. Styrelsen har med anledning av det föregående gjort bedömningen att det ligger i Bolagets och aktieägarnas intresse att genomföra en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

”Det är glädjande att kunna utöka den institutionella ägarbasen ytterligare samt att ha fortsatt stöd från större befintliga aktieägare, på för bolaget fördelaktiga villkor. Kapitaltillskottet gör det möjligt för oss att fortsätta vår strategi om att etablera den europeiska fantasy sports-marknaden”, säger Scout Gamings vd, Andreas Ternström.

I samband med den Riktade Nyemissionen har Bolaget engagerat ABG Sundal Collier som finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi som legal rådgivare.

Denna information är sådan som Scout Gaming Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom nedanstående kontaktpersons försorg, den 1 juli 2021, klockan 21.45 CEST.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Ternström, vd
Tel: +46 706 770 660
E-mail: [email protected].

Billy Degerfeldt, finanschef & investor relations
Tel: +46 707 581 668
E-mail: [email protected].

Om Scout Gaming Group
Scout Gaming Group AB (publ) är en licensierad och reglerad leverantör av B2B Daily Fantasy Sports. Företaget erbjuder en flexibel och anpassningsbar nätverksbaserad Fantasy Sports-lösning med stöd för de flesta sporter och ligor. Koncernen har huvudkontor i Stockholm, Sverige med utveckling och verksamhet i Bergen, Norge och Lviv, Ukraina. Försäljning, support och produktutveckling hanteras från kontoret på Malta. För mer information om bolaget, vänligen besök: www.scoutgaminggroup.com. Scout Gaming Group AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är Redeye AB. Kontaktuppgifter: [email protected], +46 (0)8 121 576 90.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i Scout Gaming Group AB (publ) i någon jurisdiktion, varken från Scout Gaming Group AB (publ), ABG Sundal Collier AB eller någon annan. Informationen i pressmeddelande kommer inte och får inte kopieras, publiceras eller distribueras i eller till USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydkorea, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som här omnämns har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med Securities Act. Det kommer inte att lämnas något erbjudande till allmänheten i USA att förvärva de värdepapper som omnämns här.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende nyemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har Scout Gaming Groups aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”Målmarknadsbedömningen”). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Scout Gaming Groups aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Scout Gaming Groups aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Scout Gaming Groups aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av den riktade nyemissionen.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Scout Gaming Groups aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende Scout Gaming Groups aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.