Back to press releases

Genomför omstrukturering

Scout Gaming Group AB, vidare ”bolaget” eller ”SGG” meddelar att bolaget genomfört en omfattande förändring av sin organisation, medförande en betydande nedskärning av antalet anställda och konsulter. Vid utgången av första kvartalet i år sysselsatte SGG 131 heltidstjänster, efter beslut fattat i bolagets styrelse, minskas nu organisationen till att omfatta 63 heltidstjänster. Vidare skapas en ny ledningsgrupp vilken förutom VD består av chefspositionerna för ekonomi, försäljning och produkt. Förändringarna sker i syfte skapa en bättre fungerande organisation, anpassad till bolagets bedömda affärsvolymer under innevarande år.

Niklas Braathen, styrelseordförande kommenterar; “Att ta bort 68 tjänster, motsvarande drygt 50% av alla anställda är givetvis ett stort beslut. Nedskärningar sker inom samtliga avdelningar och vid båda de operativa kontoren som är belägna i Bergen och i Lviv, samt inom de anställda som är distansanställda. Det är ett synnerligen svårt beslut, särskilt vad avser våra anställda i Lviv relaterat till den situation som råder i Ukraina. Det är med mycket stor ledsamhet detta sker, men är tyvärr nödvändigt för att säkerställa bolagets fortsatta existens. Bolagets personalgrupp har tillåtits växa, till synes okontrollerat, under flera år. Det är vår uppfattning att de nedskärningar som nu genomförs i betydande grad kommer att bidra till ett förbättrat kunderbjudande och en betydligt mer snabbfotad organisation som i mycket högre grad kommer att kunna serva våra kunder och samarbetspartners.

Den sekundära bieffekten av omstruktureringen utgörs av en kostnadsbesparing om ca 32 MSEK på årsbasis (jämfört med personalkostnaderna under Q1 innevarande år), detta tillsammans med andra kostnadsbesparingar samt den kommande nyemission vilken bolaget informerar om i separat pressmeddelande, säkerställer koncernens fortsatta existens, men oaktat och relaterat till situationen i Ukraina så skall betonas att beslutet varit mycket svårt att ta ur ett humanitärt perspektiv.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Braathen, Styrelseordförande
Tel: +46 705 25 27 77
E-mail: [email protected]

Niklas Jönsson, Finanschef och tf VD
Tel: +46 725 494 173
E-mail: [email protected]

Om Scout Gaming Group
Scout Gaming Group AB (publ) är en licensierad och reglerad fullsortiments leverantör inom Fantasy Sports. Företaget erbjuder en flexibel och anpassningsbar nätverksbaserad tjänst med stöd för de flesta sporter och ligor. Koncernen har säte i Stockholm, Sverige med utveckling och verksamhet i Bergen, Norge och Lviv, Ukraina. Försäljning, support och produktutveckling hanteras från kontoret på Malta. För mer information om bolaget, vänligen besök: scoutgaminggroup.com. Scout Gaming Group AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är Redeye AB. Kontaktuppgifter: [email protected], +46812157690.

Denna information är sådan som Scout Gaming Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 30 juni 2022, klockan 08:01 CET.