Back to press releases

Beslut vid årsstämma i Scout Gaming Group

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades, vilka samtliga beslutades i enlighet med de förslag som hållits tillgängliga för aktieägarna före årsstämman.

Räkenskaper och utdelning

Att fastställa i årsredovisningen intagen balansräkning per den 31 december 2017 och resultaträkning för räkenskapsåret 2017 samt i koncernredovisningen intagen koncernbalansräkning per den 31 december 2017 samt koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2017.

Att ingen utdelning för räkenskapsåret 2017 ska utgå.

Styrelse och arvode

Att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för sin förvaltning under räkenskapsåret.

Att arvode till styrelseledamöterna oförändrat ska utgå med 150 000 kronor till ordföranden och med 75 000 kronor till envar av övriga ledamöter samt att revisorn ska arvoderas enligt löpande räkning. Sedan ordföranden upplyst stämman om vilka uppdrag de föreslagna ledamöterna hade i andra företag, beslutades att Atle Sundal, Jörgen Ragnarsson och Rolf Blom omvaldes till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma. Nyval av Anders Enochsson beviljades enligt förslaget i kallelsen till årsstämman. Rolf Blom valdes till styrelsens ordförande.

Val av revisor

Till revisionsbolag, för tiden intill nästa årsstämma, det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Niklas Renström kommer fortsatt att vara huvudansvarig revisor.

Beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Ersättningen ska baseras på villkor som är konkurrenskraftiga och samtidigt i linje med aktieägarnas intressen. Ersättning till Ledande Befattningshavare ska utgöras av en fast, samt för vissa Ledande Befattningshavare, rörlig lön.

Fast lön
De Ledande Befattningshavarnas fasta lön ska vara konkurrenskraftig och baseras på den Ledande Befattningshavarens individuella kompetens, ansvar och prestation.

Rörlig ersättning
Den årliga rörliga ersättningen kan variera beroende på prestationsgraden, från ingen rörlig ersättning upp till tjugofem procent av den årliga grundlönen.

Beslut om långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner

Beslut om att införa ett incitamentsprogram (Teckningsoptioner av serie 2018/2021:1). Programmet innebär att bolaget emitterar högst 430 000 teckningsoptioner till ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Scout Gaming Group-koncernen.

Emissionsbemyndigande

Beslut om bemyndigande för styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i bolaget. Betalning av emitterade aktier ska kunna ske kontant, genom kvittning, mot apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5§ andra stycket 1-3 aktiebolagslagen. Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Totalt kan antalet utestående aktier öka med 10% med stöd av emissionsbemyndigandet.

Stockholm den 23 maj, 2018

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Ternström, vd
Tel: +46 706 770 660
E-mail: [email protected]

Om Scout Gaming Group
Scout Gaming Group är en licensierad och reglerad leverantör av B2B Daily Fantasy Sports. Företaget erbjuder en flexibel och anpassningsbar nätverksbaserad Fantasy Sports-lösning med stöd för de flesta sporter och ligor. Koncernen har drygt 60 anställda och har huvudkontor i Stockholm, Sverige med utveckling och verksamhet i Bergen, Norge och Lviv, Ukraina. Försäljning, support och produktutveckling hanteras från kontoret på Malta. För mer information om bolaget, vänligen besök: www.scoutgaminggroup.com. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.