Back to press releases

Kallelse till Årsstämma i Scout Gaming Group AB (publ)

 

Aktieägarna i Scout Gaming Group AB (publ), org.nr 559119–1316 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 31 maj 2022 klockan 10:00 i Advokatfirman Delphis lokaler på Mäster Samuelsgatan 17, Stockholm. Registrering och inpassering till stämman påbörjas klockan 09:30.

 

Anmälan

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt vid stämman ska:

 

          dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 20 maj 2022, samt

          dels ha anmält sin avsikt att delta till Bolaget senast tisdagen den 24 maj 2022.

 

Anmälan om deltagande ska ske skriftligen till Scout Gaming Group AB (publ), c/o Ace of Spades Finance AB, Att: Årsstämma, Box 3696, 103 59 Stockholm eller via e-post till [email protected]. Vid anmälan vänligen uppge fullständigt namn alt. firma, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträden (högst två).

 

Personuppgifter avseende aktieägare som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid årsstämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679). För fullständig information om hur personuppgifterna hanteras, se Bolagets integritetspolicy: https://www.scoutgaminggroup.com/privacy-policy.

 

Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen fredagen den 20 maj 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast tisdagen den 24 maj 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

 

Ombud och fullmaktformulär

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns på Bolagets webbplats, www.scoutgaminggroup.com. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos Bolaget eller beställas via e-post enligt ovan. Om fullmakten utfärdats av juridisk person bör kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda på ovanstående adress i god tid före stämman. Notera att möjligheten att låta ett ombud utöva aktieägares rösträtt på stämman förutsätter att aktieägaren gjort anmälan samt finns upptagen i aktieboken i enlighet med vad som anges ovan.

 

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av förslag till dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut angående:

a)    fastställelse av resultaträkning och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

b)   dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

c)    ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

 1. Bestämmande av antalet styrelseledamöter
 2. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode
 3. Val av styrelse, styrelsens ordförande samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag
 4. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier
 5. Stämmans avslutande

 

Större aktieägares förslag till beslut för punkterna 2, 9-11

Större aktieägarna som tillsammans företräder cirka 51,4 procent av aktierna och rösterna har informerat om att de på årsstämman avser framlägga förslag såvitt avser punkterna 2, 9-11 enligt ovanstående förslag till dagordning. Förslagen kommer kommuniceras separat genom pressmeddelande innan årsstämman.

 

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 8 b). Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021 och att till förfogande stående medel balanseras och överförs i ny räkning.

 

Punkt 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier motsvarande högst 40 procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman, innebärande en total utspädning för befintliga aktieägare om högst 28,57 procent vid fullt utnyttjande av bemyndigandet. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske för att vid behov stärka Bolagets finansiella ställning, genomföra företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar, för Bolagets rörelse samt för anpassning av Bolagets kapital- och/eller ägarstruktur. Nyemission ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

 

Årsstämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket.

 

För beslut av årsstämman i enlighet med större aktieägares erfordras att årsstämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

 

 

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedöm­ningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även Bolagets förhåll­ande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotter­företag som avses i föregående mening.

 

Övrigt

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga senast tre veckor före årsstämman och styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga senast två veckor före stämman. Handlingarna kommer att hållas tillgängliga på Bolagets webbplats www.scoutgaminggroup.com och på Bolagets kontor. Handlingarna kommer också att sändas utan kostnad till den aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

______________________________

Stockholm i april 2022

Scout Gaming Group AB (publ)

Styrelsen

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Jönsson, Finanschef
Tel: +46 725 494 173
E-mail: [email protected]

Om Scout Gaming Group
Scout Gaming Group AB (publ) är en licensierad och reglerad leverantör av B2B Daily Fantasy Sports. Företaget erbjuder en flexibel och anpassningsbar nätverksbaserad Fantasy Sports-lösning med stöd för de flesta sporter och ligor. Koncernen har huvudkontor i Stockholm, Sverige med utveckling och verksamhet i Bergen, Norge och Lviv, Ukraina. Försäljning, support och produktutveckling hanteras från kontoret på Malta. För mer information om bolaget, vänligen besök: www.scoutgaminggroup.com. Scout Gaming Group AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är Redeye AB. Kontaktuppgifter: [email protected], +46 (0)8 121 576 90.