Back to press releases

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SCOUT GAMING GROUP

Scout Gaming Group AB (publ), 559119-1316, (”Scout Gaming” eller ”Bolaget”) håller extra bolagsstämma torsdagen den 15 november 2018 klockan 13.00 i Advokatfirman Delphis lokaler på Mäster Samuelsgatan 17 i Stockholm. Registrering påbörjas 12.30.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL STÄMMAN 

Den som önskar delta i stämman ska

  •  dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 9 november 2018, och
  •  dels anmäla sin avsikt att delta till Bolaget senast fredagen den 9 november 2018.

Anmälan om deltagande kan ske skriftligen på adress Scout Gaming Group AB (publ), Att. Extra bolagsstämma, Kaptensgatan 6, 3tr, 114 57 Stockholm, Sverige, eller via e-post till [email protected] Vid anmälan vänligen uppge namn/firma, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, antal biträden.

Personuppgifter avseende aktieägare som hämtats från aktieboken, anmälan om deltagande i extra bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för extra bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679) som gäller från den 25 maj 2018. 

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER 

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 9 november 2018. Sådan registrering kan vara tillfällig.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR 

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns på Bolagets webbplats, www.scoutgaminggroup.com. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos Bolaget eller beställas via e-post enligt ovan. Om fullmakten utfärdats av juridisk person bör kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda under ovanstående adress senast fredagen den 9 november 2018.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER 

Det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen är 12 383 455 stycken, vilket motsvarar lika många röster.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR 

Aktieägare som är närvarande på stämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

FÖRSLAG TILL DAGORDNING 

1. Öppnande av stämman

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två protokolljusterare

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier

8. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT OM GODKÄNNANDE AV STYRELSENS BESLUT OM RIKTAD NYEMISSION AV AKTIER (PT. 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut enligt nedan.

Styrelsen för Scout Gaming Group beslutade den 29 oktober 2018, under förutsättning av extra bolagsstämmans godkännande, att emittera högst 900 000 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med cirka 47 368,42 kronor, på nedanstående villkor.

  1. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma institutionella och professionella investerare som har anmält intresse att teckna aktier i nyemissionen. Därtill har befintliga aktieägare i Bolaget anmält intresse att teckna aktier i nyemissionen.
  2. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att, på ett kostnads och tidseffektivt sätt, säkerställa finansiering för att möjliggöra fullgörelse av Bolagets expansion på den amerikanska marknaden där Bolaget nyligen ingått två partneravtal (Milestone Entertainment och Metric Gaming), samt att säkerställa Bolagets finansiella möjlighet att utöka sin verksamhet på befintliga och nya marknader. Styrelsens har med anledning av ovan gjort bedömningen att det ligger i Bolagets och aktieägarnas intresse att genomföra en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 
  3. För varje tecknad aktie ska erläggas 47 kronor. Teckningskursen är fastställd av Pareto Securities AB och motsvarar en rabatt om cirka 0,6 procent jämfört med stängningskursen för Bolagets aktie den 29 oktober 2018.
  4. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske den 29 oktober 2018. Tilldelning av de nyemitterade aktierna ska ske den 30 oktober 2018. Betalning för de nyemitterade aktierna ska ske inom två dagar efter att bolagsstämman den 15 november 2018 godkänt den riktade nyemissionen. 
  5. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
  6. Aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket, under förutsättning att de nya aktierna blivit registrerade och införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen för sådan utdelning.
  7. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Då styrelseledamöter och ledande befattningshavare ingår i den krets av befintliga aktieägare som har anmält intresse att teckna aktier i nyemissionen krävs för giltigt beslut enligt förevarande förslag att det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

HANDLINGAR

Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, adress enligt ovan samt på Bolagets hemsida www.scoutgaminggroup.com senast från och med den 1 november 2018. Kopior av nämnda handlingar skickas även kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress. Handlingarna kommer vidare att finnas tillgängliga vi stämman.

Stockholm i oktober 2018

Scout Gaming Group AB

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Ternström, vd
Tel: +46 706 770 660
E-mail: [email protected]

Billy Degerfeldt, finanschef & investor relations
Tel: +46 707 581 668
E-mail: [email protected]

Om Scout Gaming Group
Scout Gaming Group är en licensierad och reglerad leverantör av B2B Daily Fantasy Sports. Företaget erbjuder en flexibel och anpassningsbar nätverksbaserad Fantasy Sports-lösning med stöd för de flesta sporter och ligor. Koncernen har cirka 70 anställda och har huvudkontor i Stockholm, Sverige med utveckling och verksamhet i Bergen, Norge och Lviv, Ukraina. Försäljning, support och produktutveckling hanteras från kontoret på Malta. För mer information om bolaget, vänligen besök: www.scoutgaminggroup.com. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.