Back to press releases

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I SCOUT GAMING GROUP

Vid årsstämma i Scout Gaming Group AB (publ), org.nr 559119-1316, (”Bolaget”) den 25 maj 2021 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.scoutgaminggroup.com.

Fastställande av balans- och resultaträkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa styrelsens förslag om disposition av Bolagets resultat. Årets resultat enligt den fastställda balansräkningen överförs i ny räkning och ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020. Därtill beslutade stämman att bevilja styrelse och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Val av styrelse och revisor samt arvode till styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsen för Scout Gaming Group ska bestå av fem (5) ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma: Anders Enochsson (ordförande), Carla Maree Vella, Hans Isoz, Fredrik Rueden och Jonathan Pettemerides.

Årsstämman omvalde till revisor det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma. PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att Nicklas Renström kommer kvarstå som huvudansvarig revisor.

Det beslutades att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med totalt 900 000 kronor, varav 300 000 kronor till styrelsens ordförande och 150 000 kronor till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget. Arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade om att anta en ny bolagsordning med justerad skrivning för Bolagets verksamhetsbeskrivning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier motsvarande högst 40 procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman, innebärande en total utspädning för befintliga aktieägare om högst 29 procent vid fullt utnyttjande av bemyndigandet. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske för att vid behov stärka Bolagets finansiella ställning, genomföra företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar, för Bolagets rörelse samt för anpassning av Bolagets kapital- och/eller ägarstruktur. Nyemission ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Beslut om långsiktigt incitamentsprogram 2021 samt styrelseprogram 2021

Årsstämman beslutade om införande av långsiktigt incitamentsprogram 2021 genom riktade emissioner av högst 416 000 teckningsoptioner av serie 2021-2024 A samt högst 208 000 teckningsoptioner av serie 2021-2024 B i enlighet med styrelsens förslag samt införande av styrelseprogram 2021 genom en riktad emission av högst 75 000 teckningsoptioner av serie 2021-2024 C i enlighet med aktieägares förslag. Bolaget ska teckna samtliga teckningsoptioner och ska därefter överlåta teckningsoptionerna till medarbetare och konsulter i avseende på incitamentsprogrammet 2021 och till styrelseledamöter i avseende på styrelseprogrammet 2021.  

Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris (premie) som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell beräknat av ett oberoende värderingsinstitut.

Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i Bolaget. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske från och med den 15 juni 2024 till och med den 15 juli 2024 för serie 2021-2024 A samt serie 2021-2024 C och från och med den 1 november 2024 till och med den 30 november 2024 för serie 2021-2024 B.

För teckningsoptionerna av serie 2021-2024 A och serie 2021-2024 C ska teckningskursen per aktie motsvara 120 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista för aktien under de handelsdagar som infaller under perioden från och med den 26 maj 2021 till och med den 8 juni 2021. För teckningsoptioner av serie 2021-2024 B ska teckningskursen per aktie motsvara 120 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista för aktien under de handelsdagar som infaller under perioden från och med den 17 september 2021 till och med den 30 september 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Ternström, VD
Tel: +46 706 770 660
E-mail: [email protected]

Billy Degerfeldt, finanschef och investor relations
Tel: +46 707 581 668
E-mail: [email protected]

 

Om Scout Gaming Group
Scout Gaming Group är en licensierad och reglerad leverantör av B2B Daily Fantasy Sports. Företaget erbjuder en flexibel och anpassningsbar nätverksbaserad Fantasy Sports-lösning med stöd för de flesta sporter och ligor. Koncernen har huvudkontor i Stockholm, Sverige med utveckling och verksamhet i Bergen, Norge och Lviv, Ukraina. Scout Gaming är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är Redeye AB. Kontaktuppgifter: [email protected], +46 (0)8 121 576 90.

 

Denna information är sådan information som Scout Gaming Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 maj 2021, kl. 12.00 CEST.