Back to press releases

Kallelse till årsstämma i Scout Gaming Group AB (publ)

Aktieägarna i Scout Gaming Group AB (publ), 559119-1316 (”Scout Gaming” och/eller ”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma måndagen den 25 maj 2020 klockan 13.00 i Advokatfirman Delphis lokaler på Mäster Samuelsgatan 17, Stockholm. Registrering och inpassering till stämman påbörjas klockan 12.45.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL STÄMMAN

Aktieägare som önskar deltaga vid årsstämman ska:

  • dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 18 maj 2020, och
  • dels anmäla sin avsikt att delta till Bolaget senast måndagen den 18 maj 2020.

Anmälan om deltagande ska ske skriftligen till Scout Gaming Group AB (publ), att. Årsstämma, Kaptensgatan 6, 3tr, 114 57 Stockholm, Sverige, eller via e-post till [email protected]. Vid anmälan vänligen uppge fullständigt namn alt. firma, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträden (högst två).

Personuppgifter avseende aktieägare som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid årsstämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679). För fullständig information om hur personuppgifterna hanteras, se Bolagets integritetspolicy: https://www.scoutgaminggroup.com/privacy-policy.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast måndagen den 18 maj 2020. Sådan registrering kan vara tillfällig.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns på Bolagets webbplats, www.scoutgaminggroup.com. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos Bolaget eller beställas via e-post enligt ovan. Om fullmakten utfärdats av juridisk person bör kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda på ovanstående adress senast måndagen den 18 maj 2020. Notera att möjligheten att låta ett ombud utöva aktieägares rösträtt på stämman förutsätter att aktieägaren gjort anmälan samt finns upptagen i aktieboken i enlighet med vad som anges ovan.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning

5. Val av en eller två justeringsmän

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Anförande av verkställande direktör, framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

8. Beslut om:

  1. fastställelse av resultaträkning och balansräkning, samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  2. disposition beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; samt
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

9. Fastställelse av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter alternativt registrerat revisionsbolag

10. Fastställelse av styrelse- och revisorsarvoden

11. Val av styrelse, styrelsens ordförande samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag

12. Beslut om redaktionella ändringar av bolagsordningen

13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

14. Stämmans avslutande

INFORMATION OM FÖRESLAGNA STYRELSELEDAMÖTER

Som framgår av kallelsen föreslås av större aktieägare omval av följande fyra (4) ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma: Jörgen Ragnarsson, Atle Sundal, Anders Enochsson samt Carla Maree Vella. Vidare föreslås nyval av Hans Isoz så som ordinarie styrelseledamot för tiden intill slutet av nsäta årsstämma. Till styrelsens ordförande föreslås Anders Enochsson. Styrelsens nuvarande ordförande Rolf Blom har avböjt omval. Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på Bolagets hemsida.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier i Scout vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen är 17 501 592 stycken, vilket motsvarar antalet röster i Bolaget.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Enligt 7 kap. 32 § och 57 § aktiebolagslagen (2005:551) ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, Bolagets ekonomiska situation eller Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

HANDLINGAR

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, adress enligt ovan samt på Bolagets hemsida www.scoutgaminggroup.com senast från och med den dag som följer av lag. Kopior av nämnda handlingar skickas även kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress. Handlingarna kommer vidare att finnas tillgängliga vid stämman.

*****

Scout Gaming Group AB

Stockholm i april 2020

Styrelsen

Denna information är sådan information som Scout Gaming Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt Nasdaq First North Growths regelverk för emittenter. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 22 april 2020 kl. 10.00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Ternström, CEO
Tel: +46 706 770 660
E-mail: [email protected]

Billy Degerfeldt, CFO och Investor Relations
Tel: +46 707 581 668
E-mail: [email protected]

Om Scout Gaming Group

Scout Gaming Group är en licensierad och reglerad leverantör av B2B Daily Fantasy Sports. Företaget erbjuder en flexibel och anpassningsbar nätverksbaserad Fantasy Sports-lösning med stöd för de flesta sporter och ligor. Koncernen har huvudkontor i Stockholm, Sverige med utveckling och verksamhet i Bergen, Norge och Lviv, Ukraina. Försäljning, support och produktutveckling hanteras från kontoret på Malta. För mer information om Bolaget, vänligen besök: www.scoutgaminggroup.com. Scout Gaming Group är noterat på Nasdaq First North Growth Market och Bolagets Certified Adviser är Redeye AB. Kontaktuppgifter: [email protected], +46 (0)8 121 576 90.