Back to press releases

Scout Gaming inleder förberedelser för en utdelning och separat listning av operatörsverksamheten

Scout Gaming Group AB offentliggör idag styrelsens beslut att ge mandat till ledningen att inleda förberedelser för en utdelning och separat listning av operatörsverksamheten (B2C), som idag bedrivs under varumärket ”Fanteam”. Beslutet ämnar att ytterligare koncentrera fokus på bolagets B2B-strategi. Om slutgiltigt beslut om en separat listning fattas är avsikten att det kommer ske genom en utdelning av aktier i dotterbolaget till aktieägarna i Scout Gaming.

Sedan 2016 är det Scout Gamings strategi att bedriva B2B-verksamhet med mål att bli den ledande underleverantören av Daily Fantasy Sports och andra poolspelsprodukter. En separation av B2C-operatören Fanteam från Scout Gamings B2B-verksamhet avser att förtydliga bolagets strategiska position ytterligare. En separation möjliggör renodling av verksamheternas respektive inriktningar och lyfter tydligare fram de värden som skapas i respektive bolag.

”Vi har ett tydligt fokus på B2B och har under de senaste månaderna signerat drygt en handfull kunder varav flertalet ledande operatörer på sina respektive marknader. Dessutom har vi klivit in på nya geografiska marknader och har till det lanserat nya typer av poolspelsprodukter för våra kunder samt förstärkt framtiden för det likviditetsnätverk som vi lanserade förra året. För att kunna ytterligare stärka positionen som den ledande underleverantören och samtidigt maximera aktieägarvärdet är det styrelsens samlade bedömning att B2C-operatören Fanteam gör sig bäst i separat regi”, kommenterar styrelsens ordförande, Rolf Blom.

Om en utdelning och separat listning genomförs väntas det ha en begränsad effekt på Scout Gamings finansiella ställning. Bolagets ledning och styrelse kommer att till fullo kvarstå vid sitt ägande och engagemang i Scout Gaming i samband med en utdelning och separat listning.

”Vi ser goda förutsättningar för en framgångsrik utveckling för operatörsverksamheten som fristående från Scout Gaming. Den tekniska plattformen är modern, flexibel och har förutsättningar för att enkelt integrera andra typer av spelformer jämte Daily Fantasy Sports och poolspel. Med rätt strategi och ledning gör styrelsen bedömningen att det finns betydande värdepotential att realisera”, fortsätter Rolf Blom.

Ett antal frågor relaterade till ledande befattningshavare, administrativa system, finansiering och koncernstruktur för det nya bolaget återstår att lösa innan en utdelning och separat listning kan genomföras, men det är styrelsens ambition att ett beslut om möjlig utdelning kommer kunna tas vid en extra bolagsstämma i Scout Gaming under andra halvåret 2018.

Det nya bolaget kommer i anslutning till en eventuell separat listning ingå ett avtal med Scout Gaming avseende leverans av Daily Fantasy Sports och andra poolspel.

En separat listning avses ske genom en utdelning av aktierna i dotterbolaget i enlighet med Lex Asea. Detta skulle innebära att utdelningen inte kommer att resultera i någon skatteeffekt för nuvarande aktieägare i Scout Gaming så länge som de kvarstår som ägare i det nya bolaget. Efter att utdelning har skett förväntas det nya bolaget ansöka om listning på Nasdaq First North.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Billy Degerfeldt, finanschef och investor relations
Tel: +46 70 758 16 68
E-mail: [email protected]

Rolf Blom, styrelsens ordförande
Tel: +46 70 640 07 10
E-mail: [email protected]

Om Scout Gaming Group
Scout Gaming Group är en licensierad och reglerad leverantör av B2B Daily Fantasy Sports och poolspel. Företaget erbjuder en flexibel och anpassningsbar nätverksbaserad spellösning med stöd för de flesta sporter och ligor. Koncernen har cirka 60 anställda och har huvudkontor i Stockholm, Sverige med utveckling och verksamhet i Bergen, Norge och Lviv, Ukraina. Försäljning, support och produktutveckling hanteras från kontoret på Malta. För mer information om bolaget, vänligen besök: www.scoutgaminggroup.com. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.

Denna information är sådan som Scout Gaming är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, den 28 maj 2018, klockan 08.00 CET.