Back to press releases

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I SCOUT GAMING GROUP

Vid årsstämma i Scout Gaming Group AB (publ), org.nr 559119-1316, (”Bolaget”) den 31 maj 2022 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, scoutgaminggroup.com.

Fastställande av balans- och resultaträkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa styrelsens förslag om disposition av Bolagets resultat. Årets resultat enligt den fastställda balansräkningen överförs i ny räkning och ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021. Därtill beslutade stämman att bevilja styrelse och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Val av styrelse och revisor samt arvode till styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsen för Scout Gaming Group ska bestå av fyra (4) ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma: Niklas Braathen (ordförande), Hans Isoz, Fredrik Rüden och Jonathan Pettemerides.

Niklas Braathen har tidigare innehaft ett större antal styrelseuppdrag inom både noterade och onoterade bolag, bland annat som styrelseordförande för spelföretaget Enlabs.

Årsstämman omvalde till revisor det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma. PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att Nicklas Renström kommer kvarstå som huvudansvarig revisor.

Det beslutades att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med totalt 750 000 kronor, varav 300 000 kronor till styrelsens ordförande och 150 000 kronor till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget. Arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier motsvarande högst 40 procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman, innebärande en total utspädning för befintliga aktieägare om högst 28,57 procent vid fullt utnyttjande av bemyndigandet. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske för att vid behov stärka Bolagets finansiella ställning, genomföra företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar, för Bolagets rörelse samt för anpassning av Bolagets kapital- och/eller ägarstruktur. Nyemission ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Ternström, VD
Tel: +46 706 770 660
E-mail: [email protected]

Niklas Jönsson, Finanschef och Investor relations
Tel: +46 725 494 173 
E-mail: [email protected]

Om Scout Gaming Group
Scout Gaming Group är en licensierad och reglerad leverantör av B2B Daily Fantasy Sports. Företaget erbjuder en flexibel och anpassningsbar nätverksbaserad Fantasy Sports-lösning med stöd för de flesta sporter och ligor. Koncernen har huvudkontor i Stockholm, Sverige med utveckling och verksamhet i Bergen, Norge och Lviv, Ukraina. Scout Gaming är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är Redeye AB. Kontaktuppgifter: [email protected], +46 (0)8 121 576 90.

Denna information är sådan information som Scout Gaming Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 maj 2022, kl. 14.00 CEST.