Back to press releases

Upptar bryggfinansiering från större ägare

Scout Gaming Group, vidare ”bolaget” eller ”SGG” har identifierat tidigare okända finansiella åtaganden vilka hänför sig till föregående år 2021 och vilka påverkar bolagets likviditetssituation.

Det identifierade beloppet uppgår till cirka 17 MSEK, vilket i sin helhet påverkar kassaflödet för innevarande kvartal, och även har en negativ resultatpåverkan på kvartalet om ca. 5,5 MSEK.

I syfte säkerställa bolagets rörelsekapital, har bolaget erhållit garantier från tre av bolagets större aktieägare samt bolagets nya styrelseordförande om en bryggfinansiering om 20 MSEK.

Som bolaget denna dag i annat pressmeddelande informerar om, planerar bolaget genomföra en fullt säkerställd företrädesemission om 100 MSEK under sommaren, den nu kommande finansieringen om 20 MSEK, samt den finansiering om samma belopp, 20 MSEK, som bolaget erhöll från samma tre av bolagets större aktieägare i slutet av maj innevarande år, dvs sammanlagt 40 MSEK – kommer i sin helhet att återbetalas från den kommande emissionslikviden.

Den garanterade bryggfinansieringen innebär att bolaget har likvida medel att driva bolaget minst till företrädesemissionen har genomförts.

Niklas Jönsson t.f VD för Scout Gaming Group kommenterar, ”Det är väldigt påfrestande att finna ytterligare historiska brister i bolagets redovisning och interna kontroll, och givetvis helt oacceptabelt. Vi har inom bolaget under senaste månaderna vidtagit kraftfulla åtgärder för att säkerställa kvalitén inom bolagets administration. Vi känner oss trygga i att de nu identifierade bristerna är de sista i den interna due diligence process som genomförts”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Jönsson, Finanschef och tf VD
Tel: +46 725 494 173
E-mail: [email protected]

Om Scout Gaming Group
Scout Gaming Group AB (publ) är en licensierad och reglerad fullsortiments leverantör inom Fantasy Sports. Företaget erbjuder en flexibel och anpassningsbar nätverksbaserad tjänst med stöd för de flesta sporter och ligor. Koncernen har säte i Stockholm, Sverige med utveckling och verksamhet i Bergen, Norge och Lviv, Ukraina. Försäljning, support och produktutveckling hanteras från kontoret på Malta. För mer information om bolaget, vänligen besök: www.scoutgaminggroup.com. Scout Gaming Group AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är Redeye AB. Kontaktuppgifter: [email protected], +46812157690.

Denna information är sådan som Scout Gaming Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 30 juni 2022, klockan 08:00 CET.