Back to press releases

Scout Gamings erbjudande blev övertecknat – handeln i aktien på Nasdaq First North inleds den 6 december

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, NYA ZEELAND, SINGAPORE ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DEM SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA, SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET. Scout Gaming AB (publ) (”Scout Gaming”, ”Bolaget” eller ”Koncernen”) offentliggör härmed utfallet av erbjudandet att förvärva aktier i Bolaget i samband med noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North (”Erbjudandet”). Intresset för att teckna aktier i Scout Gaming har varit stort bland både institutionella investerare likväl som hos allmänheten. Erbjudandet, sett till antalet tillgängliga aktier i det publika erbjudandet, tecknades cirka 31 gånger. Sett till hela erbjudandet tecknades emissionen cirka 6 gånger. De inkomna anmälningarna summerar till drygt 360 MSEK, fördelat på drygt 5000 konton. 

Andreas Ternström, vd, kommenterar:
“Tillsammans med alla medarbetare på Scout Gaming är jag glad, stolt och tacksam över det intresse som visats för att bli aktieägare i Scout Gaming. Jag tolkar det som att det finns ett förtroende och förväntan på såväl den plattform och affärsmodell som vi håller på att etablera samt kommer att exekvera på de kommande åren.

Jag gläds över att vår ägarkrets har breddats med ett flertal välrenommerade professionella investerare som delar våra långsiktiga ambitioner och som kan stödja oss i vår tillväxtstrategi. Det är också väldigt inspirerande med det stora intresse vi har fått från tusentals investerare bland allmänheten som jag hoppas kommer att fortsätta följa oss framgent och, naturligtvis, spela Daily Fantasy Sports hos våra kunder.

Nu är vi redo att på allvar etablera den europeiska Daily Fantasy Sports-marknaden tillsammans med våra nuvarande och framtida kunder. Vi siktar mot att accelerera vår affärsmodell och tillväxt över tid, genom att utnyttja vår etablerade plattform – och det stora intresset för och uppmärksamhet kring vår notering på Nasdaq First North kommer att stödja oss i detta.”

Rolf Blom, styrelseordförande, kommenterar:
”Jag är imponerad över vad teamet i bolaget har åstadkommit på kort tid. Även om vi är ett relativt nyetablerat bolag, som kommer från låga nivåer, ser Styrelsen noteringen som ett naturligt nästa steg för att bredda och stärka vår ägarbas, samt få den legitimitet och auktorisation som en notering på Nasdaq First North medför. Det ökar förutsättningarna för att lyckas med vår strategi; att vara den ledande europeiska B2B-leverantören inom Daily Fantasy Sports. Där vårt fokus primärt är mot större europeiska operatörer och mediahus.”

Å styrelsens vägnar tackar jag för förtroendet samt välkomnar cirka 1200 nya aktieägare att ta del av, och bidra till, Scout Gamings framtida utveckling.”

• Erbjudandet omfattar upp till 2 608 696 nyemitterade aktier i Bolaget, vilket vid fullteckning i Erbjudandet motsvarar en ökning av antalet aktier i Bolaget om cirka 26,7 procent.

• Teckningskursen uppgick till 23 SEK per aktie, vilket motsvarar ett totalt värde på Bolaget om cirka 225 MSEK innan noteringen.

• Erbjudandet kommer att inbringa Bolaget cirka 60 MSEK före emissionskostnader.

• Nettolikviden från Erbjudandet avses av Bolaget att användas till återbetalning av lån från aktieägare, finansiering av Scout Gamings framtida tillväxt och fortsatta utveckling samt bidra till möjligheten att utforska, analysera och expandera i nya och befintliga marknader.

• Handelsbanken Fonder AB, Swedbank Robur Fonder AB, Novobis AB, Knutsson Holding AB, Lars Wingefors AB, och NAXS AB (publ) (tillsammans ”Cornerstone Investors”) åtog sig att, på vissa villkor, förvärva aktier i Erbjudandet motsvarande cirka 50 MSEK vilket motsvarade cirka 84 procent av Erbjudandet. Cornerstone Investors har blivit tilldelade aktier i enlighet med sina respektive åtaganden, dvs. totalt 2 185 000 aktier.

• Erbjudandet, sett till antalet tillgängliga aktier i det publika erbjudandet, tecknades cirka 31 gånger. Sett till hela erbjudandet tecknades emissionen cirka 6 gånger. De inkomna anmälningarna summerar till drygt 360 MSEK, fördelat på drygt 5000 konton.

• I samband med Erbjudandet har Scout Gaming fått cirka 1200 nya aktieägare. De nya aktieägarna inkluderar institutionella investerare, både specialister och generalister, samt investerare från allmänheten.

• Handeln i Scout Gamings aktier inleds på Nasdaq First North, 6 december, under kortnamn ”SCOUT”.

• Likviddag är beräknad till den 1 december 2017.

Rådgivare
Redeye Aktiebolag har varit Bolagets finansiella rådgivare i samband med Erbjudande och listningen av Bolagets aktier. Advokatfirman Delphi har varit Bolagets legala rådgivare vid listningen av Bolagets aktier på Nasdaq First North. PWC är Bolagets revisorer.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Ternström, vd
Tel: +46 706 770 660
E-mail: [email protected]

Billy Degerfeldt, finanschef & investor relations
Tel: +46 707 581 668
E-mail: [email protected]

Om Scout Gaming Group
Scout Gaming Group är en licensierad och reglerad leverantör av B2B Daily Fantasy Sports. Företaget erbjuder en flexibel och anpassningsbar nätverksbaserad Fantasy Sports-plattform med stöd för de flesta sporter och ligor genom ett internt stat-center som också tillhandahåller information i realtid till spelarna. Koncernen har drygt 50 anställda och har huvudkontor i Stockholm, Sverige med utveckling och verksamhet i Bergen, Norge och Lviv, Ukraina. Försäljning, support och produktutveckling hanteras från kontoret på Malta.

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.

Viktig information
Denna kommunikation är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper. Denna kommunikation lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia (”USA”)), Kanada, Australien, Japan, Hongkong, Schweiz, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika. eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i denna kommunikation har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Ett eventuellt erbjudande av de värdepapper som omnämns i denna kommunikation kommer endast att lämnas genom ett prospekt. Denna kommunikation är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, ”Prospektdirektivet”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt. I de EES-medlemsländer, förutom Sverige, som har implementerat Prospektdirektivet är denna kommunikation endast avsedd för och riktad till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektdirektivet, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registreras i medlemsstaten.

Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.