Back to press releases

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SCOUT GAMING GROUP AB (PUBL)

Aktieägarna i Scout Gaming Group AB (publ), 559119-1316 (”Scout Gaming” eller ”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 maj 2019 klockan 13.00 i Advokatfirman Delphis lokaler på Mäster Samuelsgatan 17 i Stockholm. Registrering och inpassering till stämman påbörjas klockan 12.30.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL STÄMMAN 

Aktieägare som önskar deltaga vid årsstämman ska:

  •  dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 17 maj 2019, och
  •  dels anmäla sin avsikt att delta till Bolaget senast fredagen den 17 maj 2019.

Anmälan om deltagande ska ske skriftligen till Scout Gaming Group AB (publ), att. Årsstämma, Kaptensgatan 6, 3tr, 114 57 Stockholm, Sverige, eller via e-post till [email protected] Vid anmälan vänligen uppge fullständigt namn alt. firma, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträden (högst två).

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER 

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 17 maj 2019. Sådan registrering kan vara tillfällig.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR 

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns på Bolagets webbplats, www.scoutgaminggroup.com. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos Bolaget eller beställas via e-post enligt ovan. Om fullmakten utfärdats av juridisk person bör kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda på ovanstående adress senast fredagen den 17 maj 2019.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER 

Det totala antalet aktier i Scout vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen är 13 283 455 stycken, vilket motsvarar antalet röster i Bolaget.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING 

1. Öppnande av stämman

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning

5. Val av en eller två justeringsmän

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Anförande av VD samt framläggande av årsredovisningen

8. Beslut om:

a)       fastställelse av resultaträkning och balansräkning, samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;

b)      disposition beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; samt

c)       ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

9. Fastställelse av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter

10. Fastställelse av styrelse- och revisorsarvoden

11. Val av styrelse, styrelsens ordförande samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter

12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

13. Stämmans avslutande

Information om föreslagna styrelseledamöter

Som framgår av kallelsen förslås av större aktieägare omval av följande fyra (4) ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma: Rolf Blom, Jörgen Ragnarsson, Atle Sundal samt Anders Enochsson. Vidare föreslår större aktieägare nyval av Carla Maree Vella så som ordinarie styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Rolf Blom. Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på Bolagets hemsida.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR 

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, Bolagets ekonomiska situation eller Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

ÖVRIGT

Läs hela kallelsen på Bolagets hemsida www.scoutgaminggroup.com. Kallelsen kommer även kungöras i Post- och Inrikes Tidningar den 25 april 2019. Att kallelse har skett annonseras i Svenska Dagbladet den 25 april 2019.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, adress enligt ovan samt på Bolagets hemsida www.scoutgaminggroup.com senast från och med onsdagen den 8 maj 2019. Kopior av nämnda handlingar skickas även kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress. Handlingarna kommer vidare att finnas tillgängliga vid stämman.

*****

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Ternström, CEO
Tel: +46 706 770 660
E-mail: [email protected]

Billy Degerfeldt, CFO och Investor Relations
Tel: +46 707 581 668
E-mail: [email protected]

Om Scout Gaming Group 

Scout Gaming Group är en licensierad och reglerad leverantör av B2B Daily Fantasy Sports och poolbetting. Företaget erbjuder en flexibel och anpassningsbar nätverksbaserad Fantasy Sports-lösning med stöd för de flesta sporter och ligor. Koncernen har cirka 80 anställda och har huvudkontor i Stockholm, Sverige med utveckling och verksamhet i Bergen, Norge och Lviv, Ukraina. Försäljning, support och produktutveckling hanteras från kontoret på Malta. För mer information om Bolaget, vänligen besök: www.scoutgaminggroup.com. Scout Gaming Group är noterat på Nasdaq First North och Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.