Back to press releases

BESLUT VID ÅRSSTÄMMA I SCOUT GAMING GROUP

Vid årsstämman i Scout Gaming Group AB (publ) fattades idag beslut om att styrelsen för Scout Gaming Group ska bestå av fem (5) ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma: Rolf Blom (ordförande), Jörgen Ragnarsson, Atle Sundal, Anders Enochsson samt Carla Maree Vella.

Det beslutades att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med totalt 450 000 kronor, varav 150 000 kronor till styrelsens ordförande och 75 000 kronor till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Stämman beslutade också att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Vidare beslutade stämman om att fastställa styrelsens förslag om disposition av Bolagets resultat. Årets resultat enligt den fastställda balansräkningen överförs i ny räkning och ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018. 

Stämman beslutade också att ge styrelse och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Avslutningsvis fattade stämman beslut om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier motsvarande högst 43 procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman, innebärande en total utspädning för befintliga aktieägare om högst 30 procent. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske för att vid behov stärka Bolagets finansiella ställning, bredda ägarbasen och/eller tillföra Bolaget ett ökat institutionellt ägande. Nyemission ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering. Bemyndigandet gäller för tiden intill nästa årsstämma.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Ternström, CEO
Tel: +46 706 770 660
E-mail: [email protected]

Billy Degerfeldt, CFO och Investor Relations
Tel: +46 707 581 668
E-mail: [email protected]

Om Scout Gaming Group 

Scout Gaming Group är en licensierad och reglerad leverantör av B2B Daily Fantasy Sports och poolbetting. Företaget erbjuder en flexibel och anpassningsbar nätverksbaserad Fantasy Sports-lösning med stöd för de flesta sporter och ligor. Koncernen har cirka 80 anställda och har huvudkontor i Stockholm, Sverige med utveckling och verksamhet i Bergen, Norge och Lviv, Ukraina. Försäljning, support och produktutveckling hanteras från kontoret på Malta. För mer information om Bolaget, vänligen besök: www.scoutgaminggroup.com. Scout Gaming Group är noterat på Nasdaq First North och Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.