Back to press releases

Avser genomföra säkerställd nyemission om 100 miljoner kronor

Scout Gaming Group AB, vidare ”bolaget” eller ”SGG”, meddelar att bolagets styrelse fattat beslut att skyndsamt kalla till extra bolagsstämma och till denna framlägga förslag om en företrädesemission uppgående till 100 miljoner kronor. Emissionen i sin helhet kommer att vara garanterad i enlighet med utfästelser från aktieägarna Knutsson Holdings AB, Novobis AB, Scobie Ward samt TopLine Capital LLC.

Medlen från emissionen kommer dels användas för att återbetala den bryggfinansiering om 40 MSEK som bolaget i pressmeddelanden dels denna dag och dels den 29/5 innevarande år informerat om, dels tillsammans med andra åtgärder vilka bolaget i separata pressmeddelanden denna dag informerar om, skapa förutsättningar för bolagets framtida verksamhet. Förslaget till emissions beslut är att emissionen skall ske till en teckningskurs om 0,50 sek per aktie och därmed omfatta ca 200 000 000 nya aktier medförande en utspädning om ca 90%.

Niklas Braathen, styrelseordförande i Scout Gaming Group AB, kommenterar; "Vi genomför inom SGG nu en omfattande omstrukturering, innefattande organisatoriska åtgärder parallellt med en översyn av bolagets affärsmodeller och strategi, samt den kommande kapitalanskaffningen vilken är helt avgörande för bolagets framtid. Vi känner stor respekt och tacksamhet till våra större aktieägare som garanterar emissionen och därmed visar sitt förtroende för Scout Gaming Group. Det är organisationens uppgift tillse detta är bolagets sista defensiva kapitalanskaffning och att visa vi kan stå på egna ben och leva på egna meriter, med andra ord uppnå uthållig lönsamhet.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Braathen, Styrelseordförande
Tel: +46 705 25 27 77
E-mail: [email protected]

Niklas Jönsson, Finanschef och tf VD
Tel: +46 725 49 41 73
E-mail: [email protected]

Om Scout Gaming Group
Scout Gaming Group AB (publ) är en licensierad och reglerad fullsortiments leverantör inom Fantasy Sports. Företaget erbjuder en flexibel och anpassningsbar nätverksbaserad tjänst med stöd för de flesta sporter och ligor. Koncernen har säte i Stockholm, Sverige med utveckling och verksamhet i Bergen, Norge och Lviv, Ukraina. Försäljning, support och produktutveckling hanteras från kontoret på Malta. För mer information om bolaget, vänligen besök: scoutgaminggroup.com. Scout Gaming Group AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är Redeye AB. Kontaktuppgifter: [email protected], +46812157690.

Denna information är sådan som Scout Gaming Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 30 juni 2022, klockan 08:02 CET.