Let`s Talk

Investor Relations

Här hittar du finansiell information som är kopplad till Scout Gamings aktie och företagets ekonomiska utveckling. Till exempel kan du hitta finansiella rapporter och regulatoriska pressmeddelanden nedan

Scout: NO

4.67

As of 15:15 PM, Mn 30.10.2017

file

Latest report

28.10.2017

Last

4.5

Profit Today

0.21%
file

Latest report

28.10.2017

Last

4.5

Profit Today

0.21%
file

Latest report

28.10.2017

Last

4.5

Profit Today

0.21%
Pressmeddelanden

21

Dec

8:00

Scout Gaming ingår avtal med Nordic Leisure®

December 21st 2017, 8:00

Scout Gaming ingår avtal med Nordic Leisure

December 21st 2017, 8:00

Scout Gaming Group ingår avtal med Nordic Leisure om leverans av bolagets Daily Fantasy Sports-plattform.

Scout Gaming Group ingår avtal med Nordic Leisure om leverans av bolagets Daily Fantasy Sports-plattform.

Avtalet innebär att Nordic Leisure-koncernen får full tillgång till Scout Gamings fulla DFS-spelplattform, med möjlighet att erbjuda Scout Gamings Daily Fantasy Sports-lösning till koncernens samtliga kunder.  

Scout Gamings plattform väntas finnas fullt integrerad i Nordic Leisures produktutbud under 2018.

”Jag tycker att det är roligt att vår produkt möter fortsatt stark efterfrågan. Nordic Leisure är en duktig snabbväxande aktör med en stor andel reglerade intäkter som jag tror kommer att bli en stark partner för oss framöver”, kommenterar Scout Gamings vd, Andreas Ternström.

När Nordic Leisure går live med Scout Gamings Daily Fantasy Sports-plattform kommer Scout Gamings geografiska marknad att utvidgas till att även innefatta Lettland och Litauen. Nordic Leisure kommer att ingå med koncernens samtliga varumärken i det likviditetsnätverk som Scout Gaming etablerar. I nätverket ingår eller avser att ingå, sedan tidigare Betsson, Bethard, Gofantasy, Fanteam och PAF, varav de tre sistnämnda har gått live med Scout Gamings DFS-produkt.

 ”Vi har god kännedom om Daily fantasy Sports hos oss internt. När det nu äntligen finns en produkt som möter våra höga kvalitetskrav var valet enkelt. Utöver den uppenbara platsen i vårt befintliga produktutbud, ser vi även att det finns goda synergier med de media- och sportsatsningar vi löpande arbetar med i koncernen”, kommenterar Nordic Leisures vd, Peter Åström.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Ternström, vd
Tel: +46 706 770 660
E-mail: andreas.ternstrom@scoutgaminggroup.com

Om Scout Gaming Group
Scout Gaming Group är en licensierad och reglerad leverantör av B2B Daily Fantasy Sports. Företaget erbjuder en flexibel och anpassningsbar nätverksbaserad Fantasy Sports-lösning med stöd för de flesta sporter och ligor. Koncernen har drygt 50 anställda och har huvudkontor i Stockholm, Sverige med utveckling och verksamhet i Bergen, Norge och Lviv, Ukraina. Försäljning, support och produktutveckling hanteras från kontoret på Malta. För mer information om bolaget, vänligen besök: www.scoutgaminggroup.com. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.

Om Nordic Leisure
Nordic Leisure AB är moderbolag i en koncern som driver verksamhet inom två affärsområden, Onlinespel och Media. Bolagsgruppen har kontor i Tallinn, Riga, Malta, Marbella och Stockholm. De operativa dotterbolagen innehar nationella licenser och tillstånd för sina verksamheter och koncernen sysselsätter omkring 180 anställda. Nordic Leisure är noterat på Nasdaq First North i Stockholm.

Denna information är sådan som Scout Gaming är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 21 december 2017, klockan 08.00 CET.


08

Dec

16:06

Scout Gaming har godkänts för notering på Nasdaq First North®

December 8th 2017, 16:06

Scout Gaming har godkänts för notering på Nasdaq First North

December 8th 2017, 16:06

Nasdaq har godkänt att Scout Gamings aktier tas upp till handel på Nasdaq First North. Första dag för handel i aktien på Nasdaq First North är måndag 11 december.

Nasdaqs granskning av bolaget är nu klar och Nasdaq har idag gett ett villkorat formellt godkännande av bolagets ansökan om upptagande av aktierna till handel på Nasdaq First North. Nasdaqs beslut är villkorat att ingenting inträffar i Bolaget som skulle kunna föranleda en annan bedömning av Nasdaq.

Bolaget har på begäran av Nasdaq Stockholm AB lämnat vissa kompletterande upplysningar i samband med listningen på Nasdaq First North som sammanställts i dokumentet "Kompletterande information i samband med listningen på Nasdaq First North". Dokumentet finns tillgängligt på Bolagets webbplats: (https://www.scoutgaminggroup.com/investor-relations/sw/ipo).

Aktierna kommer att handlas med kortnamn SCOUT och ISIN-kod SE0010521153.

Prospekt
För ytterligare information hänvisas till det prospekt som har upprättats med anledning av ansökan om listning. Prospektet är publicerat på Scout Gamings webbplats, www.scoutgaminggroup.com.

Rådgivare
Redeye AB har agerat finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi har agerat legal rådgivare i samband med upprättandet av prospekt och emissionserbjudande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Ternström, vd
Tel: +46 706 770 660
E-mail: andreas.ternstrom@scoutgaminggroup.com

Billy Degerfeldt, finanschef & investor relations
Tel: +46 707 581 668
E-mail: billy.degerfeldt@scoutgaminggroup.com
 

Om Scout Gaming Group
Scout Gaming Group är en licensierad och reglerad leverantör av B2B Daily Fantasy Sports. Företaget erbjuder en flexibel och anpassningsbar nätverksbaserad Fantasy Sports-plattform med stöd för de flesta sporter och ligor genom ett internt stat-center som också tillhandahåller information i realtid till spelarna. Koncernen har drygt 50 anställda och har huvudkontor i Stockholm, Sverige med utveckling och verksamhet i Bergen, Norge och Lviv, Ukraina. Försäljning, support och produktutveckling hanteras från kontoret på Malta. För mer information om bolaget, vänligen besök: www.scoutgaminggroup.com.

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.

Denna information är sådan som Scout Gaming är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, den 8 december 2017, klockan 16.05 CET.


06

Dec

7:30

Noteringsdatumet i Scout Gaming flyttas fram

December 6th 2017, 7:30

Noteringsdatumet i Scout Gaming flyttas fram

December 6th 2017, 7:30

Nasdaq har efter att Scout Gaming tidigare erhållit ett skriftligt godkännande avseende den tillhandahållna begärda dokumentationen, kort före planerad handelsstart, återkommit med önskan om ytterligare förtydliganden. Handelsstart kommer att skjutas upp som mest cirka en vecka.

Scout Gaming har som tidigare meddelats genomfört en nyemission inför planerad notering på Nasdaq First North. Nyemissionen övertecknades och inbringade 60 miljoner kronor före emissionskostnader.

Nasdaq godkände den 16 november den begärda dokumentationen inför noteringen, kort efter att Finansinspektionen godkänt prospektet, varpå teckningsperiod inleddes och slutfördes framgångsrikt. Därefter publicerade bolaget överenskommen tilläggsdokumentation på sin hemsida den 4 december med planerad handelsstart den 6 december.

”En noteringsprocess involverar många rörliga delar och det är inte ovanligt att en process skjuts på något. Vi jobbar nu aktivt internt för att hantera den något försenade processen”, säger Adam Kostyál, Senior Vice President Listing Services, Nasdaq Europa.

Datum för första handelsdag kommer att offentliggöras så snart som möjligt, men Nasdaq och Scout Gaming har som gemensam målsättning att första handelsdag kommer att ske inom cirka en vecka.

Prospekt
För ytterligare information hänvisas till det prospekt som har upprättats med anledning av ansökan om listning. Prospektet är publicerat på Scout Gamings webbplats, www.scoutgaminggroup.com.

Rådgivare
Redeye AB har agerat finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi har agerat legal rådgivare i samband med upprättandet av prospekt och emissionserbjudande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Billy Degerfeldt, finanschef & investor relations
Tel: +46 707 581 668
E-mail: billy.degerfeldt@scoutgaminggroup.com
 

Om Scout Gaming Group
Scout Gaming Group är en licensierad och reglerad leverantör av B2B Daily Fantasy Sports. Företaget erbjuder en flexibel och anpassningsbar nätverksbaserad Fantasy Sports-plattform med stöd för de flesta sporter och ligor genom ett internt stat-center som också tillhandahåller information i realtid till spelarna. Koncernen har drygt 50 anställda och har huvudkontor i Stockholm, Sverige med utveckling och verksamhet i Bergen, Norge och Lviv, Ukraina. Försäljning, support och produktutveckling hanteras från kontoret på Malta. För mer information om bolaget, vänligen besök: www.scoutgaminggroup.com.

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.


29

Nov

12:11

Scout Gamings erbjudande blev övertecknat – handeln i aktien på Nasdaq First North inleds den 6 december®

November 29th 2017, 12:11

Scout Gamings erbjudande blev övertecknat – handeln i aktien på Nasdaq First North inleds den 6 december

November 29th 2017, 12:11

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, NYA ZEELAND, SINGAPORE ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DEM SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA, SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Scout Gaming AB (publ) (”Scout Gaming”, ”Bolaget” eller ”Koncernen”) offentliggör härmed utfallet av erbjudandet att förvärva aktier i Bolaget i samband med noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North (”Erbjudandet”).Intresset för att teckna aktier i Scout Gaming har varit stort bland både institutionella investerare likväl som hos allmänheten. Erbjudandet, sett till antalet tillgängliga aktier i det publika erbjudandet, tecknades cirka 31 gånger. Sett till hela erbjudandet tecknades emissionen cirka 6 gånger. De inkomna anmälningarna summerar till drygt 360 MSEK, fördelat på drygt 5000 konton. 

Andreas Ternström, vd, kommenterar:
“Tillsammans med alla medarbetare på Scout Gaming är jag glad, stolt och tacksam över det intresse som visats för att bli aktieägare i Scout Gaming. Jag tolkar det som att det finns ett förtroende och förväntan på såväl den plattform och affärsmodell som vi håller på att etablera samt kommer att exekvera på de kommande åren.

Jag gläds över att vår ägarkrets har breddats med ett flertal välrenommerade professionella investerare som delar våra långsiktiga ambitioner och som kan stödja oss i vår tillväxtstrategi. Det är också väldigt inspirerande med det stora intresse vi har fått från tusentals investerare bland allmänheten som jag hoppas kommer att fortsätta följa oss framgent och, naturligtvis, spela Daily Fantasy Sports hos våra kunder.

Nu är vi redo att på allvar etablera den europeiska Daily Fantasy Sports-marknaden tillsammans med våra nuvarande och framtida kunder. Vi siktar mot att accelerera vår affärsmodell och tillväxt över tid, genom att utnyttja vår etablerade plattform – och det stora intresset för och uppmärksamhet kring vår notering på Nasdaq First North kommer att stödja oss i detta.”

Rolf Blom, styrelseordförande, kommenterar:
”Jag är imponerad över vad teamet i bolaget har åstadkommit på kort tid. Även om vi är ett relativt nyetablerat bolag, som kommer från låga nivåer, ser Styrelsen noteringen som ett naturligt nästa steg för att bredda och stärka vår ägarbas, samt få den legitimitet och auktorisation som en notering på Nasdaq First North medför. Det ökar förutsättningarna för att lyckas med vår strategi; att vara den ledande europeiska B2B-leverantören inom Daily Fantasy Sports. Där vårt fokus primärt är mot större europeiska operatörer och mediahus.”

Å styrelsens vägnar tackar jag för förtroendet samt välkomnar cirka 1200 nya aktieägare att ta del av, och bidra till, Scout Gamings framtida utveckling.”

• Erbjudandet omfattar upp till 2 608 696 nyemitterade aktier i Bolaget, vilket vid fullteckning i Erbjudandet motsvarar en ökning av antalet aktier i Bolaget om cirka 26,7 procent.

• Teckningskursen uppgick till 23 SEK per aktie, vilket motsvarar ett totalt värde på Bolaget om cirka 225 MSEK innan noteringen.

• Erbjudandet kommer att inbringa Bolaget cirka 60 MSEK före emissionskostnader.

• Nettolikviden från Erbjudandet avses av Bolaget att användas till återbetalning av lån från aktieägare, finansiering av Scout Gamings framtida tillväxt och fortsatta utveckling samt bidra till möjligheten att utforska, analysera och expandera i nya och befintliga marknader.

• Handelsbanken Fonder AB, Swedbank Robur Fonder AB, Novobis AB, Knutsson Holding AB, Lars Wingefors AB, och NAXS AB (publ) (tillsammans ”Cornerstone Investors”) åtog sig att, på vissa villkor, förvärva aktier i Erbjudandet motsvarande cirka 50 MSEK vilket motsvarade cirka 84 procent av Erbjudandet. Cornerstone Investors har blivit tilldelade aktier i enlighet med sina respektive åtaganden, dvs. totalt 2 185 000 aktier.

• Erbjudandet, sett till antalet tillgängliga aktier i det publika erbjudandet, tecknades cirka 31 gånger. Sett till hela erbjudandet tecknades emissionen cirka 6 gånger. De inkomna anmälningarna summerar till drygt 360 MSEK, fördelat på drygt 5000 konton.

• I samband med Erbjudandet har Scout Gaming fått cirka 1200 nya aktieägare. De nya aktieägarna inkluderar institutionella investerare, både specialister och generalister, samt investerare från allmänheten.

• Handeln i Scout Gamings aktier inleds på Nasdaq First North, 6 december, under kortnamn ”SCOUT”.

• Likviddag är beräknad till den 1 december 2017.

Rådgivare
Redeye Aktiebolag har varit Bolagets finansiella rådgivare i samband med Erbjudande och listningen av Bolagets aktier. Advokatfirman Delphi har varit Bolagets legala rådgivare vid listningen av Bolagets aktier på Nasdaq First North. PWC är Bolagets revisorer.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Ternström, vd
Tel: +46 706 770 660
E-mail: andreas.ternstrom@scoutgaminggroup.com

Billy Degerfeldt, finanschef & investor relations
Tel: +46 707 581 668
E-mail: billy.degerfeldt@scoutgaminggroup.com

Om Scout Gaming Group
Scout Gaming Group är en licensierad och reglerad leverantör av B2B Daily Fantasy Sports. Företaget erbjuder en flexibel och anpassningsbar nätverksbaserad Fantasy Sports-plattform med stöd för de flesta sporter och ligor genom ett internt stat-center som också tillhandahåller information i realtid till spelarna. Koncernen har drygt 50 anställda och har huvudkontor i Stockholm, Sverige med utveckling och verksamhet i Bergen, Norge och Lviv, Ukraina. Försäljning, support och produktutveckling hanteras från kontoret på Malta.

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.

Viktig information
Denna kommunikation är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper. Denna kommunikation lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia (”USA”)), Kanada, Australien, Japan, Hongkong, Schweiz, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika. eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i denna kommunikation har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Ett eventuellt erbjudande av de värdepapper som omnämns i denna kommunikation kommer endast att lämnas genom ett prospekt. Denna kommunikation är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, ”Prospektdirektivet”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt. I de EES-medlemsländer, förutom Sverige, som har implementerat Prospektdirektivet är denna kommunikation endast avsedd för och riktad till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektdirektivet, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registreras i medlemsstaten.

Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.


22

Nov

17:23

Scout Gaming ingår avtal med Betsson Group

November 22nd 2017, 17:23

Scout Gaming ingår avtal med Betsson Group

November 22nd 2017, 17:23

Scout Gaming Group ingår avtal med Betsson Group om leverans av bolagets Daily Fantasy Sports-plattform.

Avtalet innebär att Betsson-koncernen får full tillgång till Scout Gamings DFS-spelplattform med möjlighet att erbjuda Scout Gamings Daily Fantasy Sports-lösning till koncernens samtliga kunder.  

Scout Gamings plattform väntas finnas fullt integrerad i Betssons-produktutbud under 2018.

”Det är väldigt roligt att Betsson-koncernen, som är en av de ledande europeiska speloperatörerna väljer Scout Gaming som sin leverantör. Avtalet bekräftar att Daily Fantasy Sports snabbt vinner mark och att det är nästa snabbväxande online gaming-vertikal.”, kommenterar Scout Gamings vd, Andreas Ternström.

”Vi har undersökt hur vi kan öka utbudet på sportsidan och har särskilt fastnat för möjligheterna när det gäller Daily Fantasy Sports. Att både bredda målgruppen av sportspelare samt öka lojaliteten bland spelarna är två av de främsta behoven vi tillgodoser med Daily Fantasy Sports. Scout Gaming har möjligheter att både leverera breda sporter och mer nischade, vilket passar oss väl. De erbjuder även det största europeiska likviditetsnätverket, vilket också vägde tungt i vår urvalsprocess”, kommenterar Betsson Groups speldirektör, Andy Broughton Braithwaite.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Ternström, vd
Tel: +46 706 770 660
E-mail: andreas.ternstrom@scoutgaminggroup.com

Om Scout Gaming Group
Scout Gaming Group är en licensierad och reglerad leverantör av B2B Daily Fantasy Sports. Företaget erbjuder en flexibel och anpassningsbar nätverksbaserad Fantasy Sports lösning med stöd för de flesta sporter och ligor genom ett internt stat-center som också tillhandahåller information i realtid till spelarna. Lokala sporter kan tillhandahållas på begäran. Koncernen har drygt 50 anställda och har huvudkontor i Stockholm, Sverige med utveckling och verksamhet i Bergen, Norge och Lviv, Ukraina. Försäljning, support och produktutveckling hanteras från kontoret på Malta.

Om Betsson Group
Med över 20 iGaming-varumärken, inklusive Betsson.com, Betsafe.com, Nordicbet.com och CasinoEuro, erbjuder företaget oddsspel, casino och poker på många olika geografiska marknader. Betsson Group ägs i sin helhet av svenska Betsson AB – börsnoterat på Nasdaq Stockholms Large Cap-lista – en av världens största spelkoncerner, som befunnit sig i hjärtat av branschen i över femdecennier.


17

Nov

13:56

Scout Gaming Group AB offentliggör prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier samt ansöker om listning på Nasdaq First North

November 17th 2017, 13:56

Scout Gaming Group AB offentliggör prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier samt ansöker om listning på Nasdaq First North

November 17th 2017, 13:56

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, NYA ZEELAND, SINGAPORE ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DEM SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA, SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Scout Gaming Group AB (”Scout Gaming” eller ”Bolaget”) offentliggör idag prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier samt ansöker om listning på Nasdaq First North. Prospektet finns nu tillgängligt på Bolagets hemsida, www.scoutgaminggroup.com, samt på Redeyes hemsida, www.redeye.se.

Erbjudandet i sammandrag

 • Prospektet har upprättats med anledning av Erbjudandet till allmänheten i Sverige och professionella investerare att förvärva aktier i Scout Gaming inför listning av Bolagets aktier på Nasdaq First North (”Erbjudandet”).
 • Erbjudandet omfattar upp till 2 608 696 nyemitterade aktier i Bolaget, vilket vid fullteckning i Erbjudandet motsvarar en ökning av antalet aktier i Bolaget om cirka 26,7 procent.
 • Teckningskursen uppgår till 23 SEK per aktie, vilket motsvarar ett totalt värde på Bolaget om cirka 225 MSEK innan noteringen.
 • Erbjudandet väntas inbringa Bolaget cirka 60 MSEK före emissionskostnader.
 • Nettolikviden från Erbjudandet avses av Bolaget att användas till återbetalning av lån från aktieägare, finansiering av Scout Gamings framtida tillväxt och fortsatta utveckling samt bidra till möjligheten att utforska, analysera och expandera i nya och befintliga marknader.
 • Handelsbanken Fonder AB, Swedbank Robur Fonder AB, Novobis AB, Knutsson Holding AB, Lars Wingefors AB, och NAXS AB (publ) (tillsammans ”Cornerstone Investors”) har åtagit sig att, på vissa villkor, förvärva aktier i Erbjudandet motsvarande cirka 50 MSEK vilket motsvarar cirka 84 procent av Erbjudandet.
 • Första dag för handel i Bolagets aktier på Nasdaq First North Stockholm beräknas till den 6 december 2017 och aktierna kommer att handlas under kortnamnet “SCOUT”.

Anmälningssedel

Anmälningssedlar finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.scoutgaminggroup.com samt på Redeyes och Aktieinvest FK AB:s respektive hemsidor www.redeye.se och respektive www.aktieinvest.se.

Preliminär tidtabell

Anmälningsperiod: 20 november – 27 november 2017.

Beräknad första dag för handel på Nasdaq First North: 6 december 2017.

Beräknad likviddag: 1 december 2017.

Offentliggörande av utfall i Erbjudandet: omkring den 28 november 2017.

Bakgrund och motiv till Erbjudandet
Styrelsen har på senare tid noterat en stigande trend på marknaden avseende efterfrågan och användandet av FS och DFS. Styrelsen har därav beslutat att det nu är fördelaktigt att notera Bolagets aktier på Nasdaq First North och därmed ta ett viktigt steg i Bolagets utveckling. I samband med Erbjudandet väntas Bolaget få tillgång till kapital som kan finansiera och accelerera Bolagets utveckling och tillväxt. Genom noteringen förväntas Bolaget även skapa en bredare och mer diversifierad aktieägarbas som kan ge bättre förutsättningar för ökad kännedom om Bolaget och dess verksamhet. Detta kan i sin tur stärka Bolagets möjligheter att attrahera nya kunder samt stärka Bolagets position på marknaden.

Teckningsåtaganden
Cornerstone Investors har åtagit sig att till samma pris som övriga investerare, teckna aktier i Erbjudandet motsvarande drygt 50 MSEK. Baserat på fullteckning i Erbjudandet, motsvarar åtagandet cirka 84 procent av det antal aktier som omfattas av Erbjudandet och cirka 18 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter Erbjudandet. Cornerstone Investors åtaganden är förenat med villkor. För det fall något av dessa villkor inte uppfylls finns en risk för att Cornerstone Investors inte uppfyller sina åtaganden.

Andreas Ternström, VD för Scout Gaming:
”Daily Fantasy Sports är en spelform som står på randen till kommersiellt genombrott i Europa. Scout Gaming ligger i framkant av utvecklingen och räknar med att fortsätta leda den. Tack vare ett erfaret team, en innovativ produkt, ett verifierat kunderbjudande och de inträdesbarriärer som vi håller på att etablera räknar vi med att vara det bolag som bäst kommer att kunna kapitalisera på den stundande utvecklingen.

Vi uppskattar att det finns cirka 20 miljoner aktiva europeiska Fantasy Sports-spelare varmed det inte bara är traditionella speloperatörer som är våra potentiella kunder. Mediabolag och idrottsförbund kommer också att vara viktiga, då DFS ger möjligheter att skapa intressant redaktionellt innehåll för en mängd olika sporter. Det indikerar inte minst de avtal som vi på kort tid har lyckats sluta med ett etablerade aktörer. Att vi nyligen också lyckats lansera ett gemensamt nätverk för våra kunder för att skapa hög likviditet och därmed höga vinster, är en viktig milstolpe för oss och skapar ytterligare inträdesbarriärer.”

Rolf Blom, Styrelseordförande för Scout Gaming:
”Scout Gaming har skapat en stark produktplattform och utöver de finansiella muskler vi i samband med den planerade noteringen på Nasdaq First North kommer att få, är noteringen också ett viktigt verktyg i vårt kommersiella arbete. Stora och noterade potentiella kunder har nästan uteslutande krav på raffinerade rutiner och processer, vilka vi i och med noteringen har etablerat.”

Vår ambition är att accelerera tillväxten ytterligare i Bolaget och den förestående noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North kommer att ge oss ordentligt med stöd att exekvera på vår tillväxtstrategi.”

Om Scout Gaming
Scout Gaming är primärt en B2B-leverantör av lösningar för Fantasy Sports (”FS”)och Daily Fantasy Sports (”DFS”) till speloperatörer, mediabolag och idrottsförbund. Bolaget erbjuder en komplett helhetslösning som inkluderar statistik och prissättning samt integrerade plattformslösningar som möjliggör för kunden att leverera en förstklassig spelupplevelse. Mot bakgrund av ledningens gedigna erfarenhet från media, teknik och onlinespel har Bolaget utvecklat flertalet tilläggsprodukter som kan integreras med kundens övriga produkterbjudanden och således öka kundens intjäning och lojalitet från slutanvändaren. Bolaget har sin plattform live hos ett flertal kunder och har ingått ytterligare avtal som ännu inte har levererats. Kunderna består av speloperatörer, lokala mediabolag samt andra bolag med stora databaser inom området eller med kopplingar till nationella idrottsförbund. Bland Bolagets befintliga kunder kan nämnas PAF, Bethard Group, Norsk Tipping och Bonnier Broadcasting.

Scout Gaming har huvudkontor i Sverige, teknikutveckling i Norge och Ukraina samt produktutveckling och försäljning på Malta. I Norge är Bolagets teknikavdelning lokaliserad, där produktutveckling utförs. I Ukraina har Bolagets ingen legal enhet utan driver genom kontrakterade konsulter en utvecklingsavdelning samt en avdelning för statistik och datainsamling. Insamling av data och statistik ligger till grund för de liveuppdateringar och prissättningar som Bolaget levererar till sina kunder. I Stockholm har Bolaget sitt huvudkontor med uppgift att förvalta sina dotterbolag. På Malta finns marknad, försäljning, produktutveckling, underhåll, support och administration. För att hantera en växande kundbas har Bolaget under 2016-2017 gjort stora investeringar i organisationen och produkten.

Rådgivare
Redeye Aktiebolag har varit Bolagets finansiella rådgivare i samband med Erbjudande och listningen av Bolagets aktier på Nasdaq First North. Advokatfirman Delphi har varit Bolagets legala rådgivare vid listningen av Bolagets aktier på Nasdaq First North. PWC är Bolagets revisorer.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Ternström, VD
Tel: +46 706 770 660
E-mail: andreas.ternstrom@scoutgaminggroup.com

Billy Degerfeldt, Finanschef & Investor Relations  
Tel: +46 707 581 668
E-mail: billy.degerfeldt@scoutgaminggroup.com

Viktig information
Denna kommunikation är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper. Denna kommunikation lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia (”USA”)), Kanada, Australien, Japan, Hongkong, Schweiz, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika. eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i denna kommunikation har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Ett eventuellt erbjudande av de värdepapper som omnämns i denna kommunikation kommer endast att lämnas genom ett prospekt. Denna kommunikation är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, ”Prospektdirektivet”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt. I de EES-medlemsländer, förutom Sverige, som har implementerat Prospektdirektivet är denna kommunikation endast avsedd för och riktad till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektdirektivet, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registreras i medlemsstaten.

Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.


06

Nov

9:36

Jörgen Ragnarsson har anslutit till styrelsen i Scout Gaming Group

November 6th 2017, 9:36

Jörgen Ragnarsson har anslutit till styrelsen i Scout Gaming Group

November 6th 2017, 9:36

I samband med att det svenska moderbolaget Scout Gaming Group AB skapades anslöt Jörgen Ragnarsson till styrelsen.

I samband med att det svenska moderbolaget Scout Gaming Group AB skapades anslöt Jörgen Ragnarsson till styrelsen.

"Scout har en väldigt lovande och spännande produkt som är mer social än andra spelvertikaler och är därför precis den typen av spel som europeiska speloperatörer behöver addera till sitt spelerbjudande. Bolaget är nu i ett väldigt intressant skede där man har påbörjat leveranserna, expansionen samt transformeringen av bolaget till den internationella scenen. Här hoppas jag kunna bidra med erfarenheter i teknik samt leveranser, frågor som ligger mig extra varmt om hjärtat.“

Jörgen Ragnarsson är en IT-veteran med erfarenhet från ledande befattningar ifrån globala IT-företag varav de senaste 17-åren uteslutande inom den internationella spelindustrin. Som leveransansvarig och CTO har Jörgen under åren jobbat med många stora internationella och även svenska speloperatörer. Inklusive uppbyggnaden av NYX Interactive och senast med Metric Gaming avseende Sportsbetting-lösningar till sportsbook-operatörer i UK.

“Jörgen har en bred kunskap från att både starta och driva bolag med hög teknik och innovationsgrad inom framförallt spelsektorn. Han kommer att ha en viktig roll i bolaget framförallt när det gäller övergripande strategiska produkt, leverans och integrationsfrågor ”, säger vd Andreas Ternström.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Ternström, vd
Tel: +46 706 770 660
E-mail: andreas.ternstrom@scoutgaminggroup.com

Om Scout Gaming Group
Scout Gaming Group är en ledande plattformsleverantör av Daily Fantasy Sports-spel. Bolaget tillhandahåller skräddarsydda anpassade nätverksspel för spel- och mediabolag. Koncernens huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige och det operationella kontoret ligger i Bergen, Norge. Bolaget har även ett eget statistikcenter i Lviv, Ukraina samt ett försäljningskontor förlagt på Malta. Koncernen sysselsätter cirka 50 medarbetare, från utvecklare, designers, QA, affärsutvecklare till projektledare och försäljningsorganisation. Scout Gaming strävar efter att ge sina kunder chansen att erbjuda slutanvändarna den bästa möjliga spelupplevelsen.


Finansiella rapporter
Aktieinformation
 • Kortnamn:SCOUT
 • ISIN-kod:SE0010521153
 • Antal aktier: 12 383 455
Handel med aktien sker på NASDAQ OMX First North

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX.
Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad.En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad.

Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. NASDAQ OMX Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på First North.

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB
Tlf: (+46) 08-545013 49

STÖRSTA AKTIEÄGARE

Per 31 december 2017

Kalender

28

februari

Bokslutskommuniké

28 februari 2018

 

31

maj

Delårsrapport 2018

januari-mars

 

30

augusti

Delårsrapport 2018

april-juni

 

29

november

Delårsrapport 2018

juli-september

 

28

februari

Bokslutskommuniké

28 februari 2019

 

Årsredovisning

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2017 publiceras vecka 15 (veckan som slutar med 15 april) och kommer finnas tillgänglig på Scout Gamings hemsida: www.scoutgaminggroup.com.
Presentationer

Scout Gamings (IPO) vd Andreas Ternström presenterar på Redeye Early Bird 20 november

Ledning & Styrelse

Ledning

 • Andreas Ternström
  Andreas Ternström
  CEO sedan 2017

  Född: 1970 Utbildning: Studier inom ekonomi och marknadsföring vid Lunds universitet.
  Arbetslivserfarenhet: Andreas Ternström har ca 13 års erfarenhet av onlinespel i olika ledande roller både vad avser så kallade casual spel som online-lotterier och traditionella spelvertikaler. Förutom spel har Andreas en bakgrund inom telekom och onlinemedia.
  Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Bonnier Lottery AB, Mallstreet AB, Invono AB, Invono fund AB och Crossport AB. Verkställande direktör i Scout AS.

  E-mail Andreas
 • Billy Degerfeldt
  Billy Degerfeldt
  CFO sedan 2017

  Född: 1989 Utbildning: Ekonomi kandidatexamen inriktning Finansiering, Stockholms universitet.
  Arbetslivserfarenhet: Verksam som IR-rådgivare på Wildeco Ekonomisk Information AB. Tidigare aktieanalytiker och chefredaktör på Redeye AB, samt som börsreporter på SvD Näringsliv/E24.

  E-mail Billy
 • Andreas Sundal
  Andreas Sundal
  CPO sedan 2017

  Född: 1983 Utbildning: Byggnadsingenjör, Högskolan i Bergen.
  Arbetslivserfarenhet: Verkställande direktör i, och grundare av, Scout Gaming Tech AS som utvecklat teknologin och de DFS-lösningar som erbjuds av Koncernen. Även medgrundare av Scout AS.
  Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Gekko Invest AS. Styrelseordförande och verkställande direktör i Andreas Sundal Holding AS. Styrelseledamot i Atle Sundal Holding AS. Styrelseledamot och verkställande direktör i Scout Gaming Tech AS. Styrelsesuppleant i Sundal Prosjekt AS.

  E-mail Andreas
 • Björn Furnes Fjellbym
  Björn Furnes Fjellbym
  COO sedan 2017

  Född: 1981 Utbildning: Production engineer, Bergen Tekniske Fagskole.
  Arbetslivserfarenhet: Erfarenhet av styrelsearbete genom roller som styrelseordförande och styrelseledamot i bolag inom Koncernen. Medgrundare till Scout AS och ett flertal bolag inom Koncernen.
  Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande och verkställande direktör i Bjørn Fjellby Holding AS. Styrelseledamot i Gekko Invest AS.

  E-mail Björn

Styrelse

 • Rolf Blom
  Rolf Blom
  Styrelseordförande sedan 2017

  Född: 1957 Utbildning: Civilekonomexamen, Göteborgs universitet.
  Arbetslivserfarenhet: Mångårig erfarenhet som investerare samt erfarenhet från ett flertal styrelseuppdrag både som ordförande och styrelseledamot, främst inom gaming, telekommunikation, tech och hälsa.
  Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Scout AS, PBM Sweden AB, e-capital AB, BeteendeMedecinskt Center Sv AB, Zaark AB, MindApps AB, WL Systems AB, Corporate Fiber Technologies i Sverige AB. Styrelseledamot i Docco AB, PBM-Stress Medicine Systems AB, Proboxit Svenska AB, Proboxit Investment AB och Bostadsrättsföreningen Granen Recidence. Styrelsesuppleant i Zaark Technology AB och Snowgeeks AB.

  E-mail Rolf
 • Atle Sundal
  Atle Sundal
  Styrelseledamot sedan 2017

  Född: 1951 Utbildning: Studier inom administration, projektledning och konstruktion, Civilingenjör/Master of Science, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim.
  Arbetslivserfarenhet: Erfarenhet av styrelsearbete, främst inom företag som bedriver projektutveckling av bostäder och uthyrning av kommersiella lokaler och fastigheter.
  Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande och verkställande direktör i Eiendomsselskapet Cappes Vei 12A AS, Atle Sundal Holding AS. Styrelseordförande i Scout Gaming Tech AS, Dreggsalmenning 10-12 AS, Kvalheim Fritidsenter AS, Sundal Prosjekt AS, Bönes Vest Kabel. Styrelseledamot och verkställande direktör i Grimstadneset Prosjekt AS. Styrelseledamot i Scout AS, Cesar Invest AS, Campus Merino AS, Merino AS, Merino KS, Breiviken 2 AS, KS Breiviken 2 och Andreas Sundal Holding AS. Verkställande direktör i Sivilingeniör Atle Sundal.

  E-mail Atle
 • Jörgen Ragnarsson
  Jörgen Ragnarsson
  Styrelseledamot sedan 2017

  Född: 1962 Utbildning: Mikrodatorlinjen samt matematikstudier, Umeå universitet. Internationella ledarprogram för senior managers inom Philips Tele & Data System samt Digital Equipment Corporation.
  Arbetslivserfarenhet: Erfarenhet från ledande befattningar i globala IT-företag. Grundare av Trackchain LTD samt medgrundare till Server Group AB. Konsult CTO, projektledare i många internationella projekt och företag, inklusive NYX Interactive AB.
  Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Scout AS, Greentrax LTD och i greenTracts AB.

  E-mail Jörgen
Bolagsordning

BOLAGSORDNING FÖR SCOUT GAMING GROUP AB

Org.nr  Org.nr 559119-1316

Antagen på bolagsstämma den 10 oktober 2017.

§ 1
Bolagets firma är Scout Gaming Group AB (publ).

§ 2
Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

§ 3
TBolaget skall äga, bedriva och utveckla tjänster för online-spel, äga och förvalta aktier samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4
Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 5
Antalet aktier skall vara lägst 9 000 000 stycken och högst 36 000 000 stycken.

§ 6
Styrelsen skall bestå av minst tre och högst åtta ledamöter.

§ 7
Bolaget skall ha 1–2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant skall utses auktoriserad revisor eller ett registrerat revisionsbolag

§ 8
Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

Rätt att deltaga i bolagsstämman tillkommer den som dels upptagits i skriftligt eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäler sitt deltagande till bolaget för sig och högst två biträden senast den tidpunkt som anges i kallelsen till stämman.
Denna dag för inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

§ 9
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 10
Årsstämman skall hållas en gång om året senast under juni månad. Därvid skall följande ärende förekomma till behandling:

 1. Val av ordförande vid stämman,
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
 3. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning,
 4. Val av en eller två justeringsmän,
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
 6. Framläggning av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen,
 7. Beslut om
  a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  b) dispositionen beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
 8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter
 9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden,
 10. Val av styrelse, styrelsens ordförande samt revisorer och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag.
 11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Bolagsstämma

Bolagsstämma

I enlighet med aktiebolagslagen är bolagsstämman Bolagets högsta beslutsfattande organ och på bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt i för stämman underställda frågor, till exempel fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av Bolagets vinst, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna.

Utöver årsstämman kan extra bolagsstämma sammankallas. I enlighet med Scout Gamings bolagsordning sker kallelse till årsstämma respektive extra bolagsstämma genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på Scout Gamings webbplats.

Att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

Rätt att närvara vid bolagsstämma

Alla aktieägare som är direktregistrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fem vardagar före bolagsstämman och som har meddelat Bolaget sin avsikt att delta (med eventuella biträden) i bolagsstämman senast det datum som anges i kallelsen till bolagsstämman har rätt att närvara vid bolagsstämman och rösta för det antal aktier de innehar.

Aktieägare kan delta i bolagsstämman personligen eller genom ombud och kan även biträdas av högst två personer.

Normalt brukar aktieägare kunna registrera sig till bolagsstämman på flera olika sätt, vilka anges i kallelsen till stämman.

Initiativ från aktieägare

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på bolagsstämman måste skicka in en skriftlig begäran till styrelsen.

Begäran ska normalt ha tagits emot av styrelsen senast sju veckor före bolagsstämman.

IR-kontakt
 • Andreas Ternström
  Andreas Ternström
  CEO

  Tlf: +46706770660

  E-mail: andreas.ternstrom@scoutgaminggroup.com

  E-mail Andreas
 • Billy Degerfeldt
  Billy Degerfeldt
  CFO

  Tlf: +46707581668

  E-mail: billy.degerfeldt@scoutgaminggroup.com

  E-mail Billy
IPO

Viktig information

Följande sidor innehåller information som avser en föreslagen transaktion av Scout Gaming Group AB. Denna information får ej komma invånare i vissa länder till del på grund av tillämpliga värdepapperslagar.

Informationen på denna del av webbplatsen är begränsad och får inte lämnas, spridas eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller i någon del, till eller i USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och Disctrict of Columbia (tillsammans ”USA”), Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådana handlingar kan utgöra ett brott mot lokala värdepappersregler eller bestämmelser i sådan jurisdiktion.

Viktig information

Informationen på denna del av webbplatsen avser erbjudandet att förvärva aktier i samband med noteringen av aktierna i Scout Gaming Group AB (”Bolaget”). Denna information får ej komma invånare i vissa länder till del på grund av tillämpliga värdepapperslagar.

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT LAG.

Följande sidor innehåller information som rör ett erbjudande att förvärva aktier i samband med noteringen av Bolagets aktier.

Denna webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia (”USA”), Australien, Kanada eller Japan, och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, värdepapper i Bolaget i USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepapperen i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför USA, Australien, Kanada och Japan som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva värdepapper. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka ”Bekräfta” bekräftar och intygar du att:

Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i USA, Australien, Kanada eller Japan eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och att du antingen: (a) är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige; (b) om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Direktiv 2003/71/EC; eller (c) i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.

Genom att klicka på ”Bekräfta” bekräftar och intygar du att du har läst och förstått det föregående, och lämnar härmed de intyganden som framgår ovan och samtycker till att följa samtliga restriktioner som framgår ovan.

 

Tilläggsdokument Nasdaq:

Prospekt:

Anmälningssedel:

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna

Prenumerera via e-post

Pressmeddelande
Finansiella rapporter

© 2013-2017 Scout Gaming Group. All rights reserved.